Ondertekening contract Pauwmolen wekt verbazing

De belangenvereniging is onaangenaam verrast door de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente Delft en projectontwikkelaar Timpaan voor het realiseren van een studentenflat op het Pauwmolenterrein

Op de valreep van haar afscheid tekende demissionair wethouder Anne Koning een overeenkomst met projectontwikkelaar Timpaan voor de bouw van 200 studentenwoningen op Pauwmolen, een terrein vlak langs de A13 en nabij de Delfgauwseweg. De locale kranten stonden er vol van. Een dergelijk woningbouwplan voor studenten en starters is, aldus de berichten, bijzonder welkom in deze economisch moeilijke periode. Maar is dit bouwplan wel zo welkom en goed doordacht? Aan de ondertekening van deze overeenkomst ligt geen raadsbesluit ten grondslag. Er is ook geen overleg geweest met de gemeenteraad. Volgens het huidige bestemmingsplan mogen er zelfs geen woningen gebouwd worden op Pauwmolen. Had een demissionaire wethouder deze overeenkomst wel mogen tekenen zonder toestemming vooraf van de raad? Bovendien had het college aan bewoners nadrukkelijk participatie beloofd bij planontwikkeling. Ook hiervan was geen sprake.

In januari 2006 is voor het eerst en voor het laatst de ontwikkelings- visie Pauwmolen voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit gebeurde in de commissie Duurzaamheid met de toenmalige wethouder Grashoff. De week ervoor was er een goed bezochte inspraakbijeenkomst met omwonenden die niet gelukkig bleken met dit bouwplan. Bezwaren hadden ondermeer betrekking op de bezonning van de woningen nabij het 55 meter hoge gebouw, op onvoldoende parkeervoorziening, op geluidsoverlast en luchtvervuiling. Wethouder Grashoff ging grotendeels mee met de kritiek en beloofde de raad naar de parkeernormen en het effect van de bezonning voor de omliggende woningen te kijken. Wat betreft de luchtkwaliteit is de projectontwikkelaar gewaarschuwd: de bewijslast dat gebouwd kan worden ligt bij hem, aldus Grashoff.

Sindsdien is het wat betreft de gemeente stil geweest rondom dit bouwplan. Er volgt geen raadsbesluit over het ontwikkelingsplan Pauwmolen en het komt niet terug in het in 2007 door de raad goedgekeurde bestemmingsplan TU Noord. Was het dan toch niet zo’n goed idee om studenten zo dicht langs de A13 te laten wonen? Het is immers een snelweg die niet alleen met de dag drukker wordt maar waarschijnlijk verbreed gaat worden om aan nog meer verkeer ruimte te geven. Na ruim vier jaar stilte rondom Pauwmolen is de belangenvereniging TU Noord zeer verbaasd en onaangenaam verrast over de getekende overeenkomst om alsnog 200 woningen zo dicht langs de snelweg te bouwen. Gelden voor studenten andere gezondheidsnormen?

Opmerkelijk is , tot slot, de manier waarop wordt omgegaan met de milieu-effectrapportage (MER) die momenteel in Delft Zuidoost wordt gehouden. In het gemeentelijk persbericht lijkt de MER niet meer dan een formaliteit die nu eenmaal wettelijk verplicht is. Dat nu al overeenkomsten worden getekend met projectontwikkelaars getuigt van weinig respect voor de uitkomst van dit onderzoek naar de effecten van de bouw van duizenden woningen voor de leefbaarheid van de wijk en voor de gezondheid van haar bewoners. Nu gaat het om Pauwmolen. Maar onlangs werd ook getekend voor bouw op het voormalig TNO terrein waar men tot 2400 woningen wil bouwen.

Ter informatie:
Uit: verslag raadscommissie Duurzaamheid van 24 januari 2006

6. Ontwikkelingsvisie locatie Pauwmolen
Eerste termijn Inspraak: De heer De Joode: Hij maakt bezwaar tegen het plan. Het gebouw sluit niet aan op de omgeving. De voorzieningen rondom het gebouw maken meer parkeerplaatsen noodzakelijk dan voorzien. Hij vraagt aandacht voor de luchtkwaliteit en de stijging van het geluidsniveau in de omgeving. Tevens vraagt hij aandacht voor de grondwaterproblematiek. Hij is niet tegen woningbouw op de locatie, maar wel op deze manier. Van Kooten: Hij sluit zich aan bij vorige spreker. Hij heeft 95 handtekeningen in de wijk opgehaald die tegen de plannen zijn. Hij heeft geen positieve geluiden uit de wijk gehoord. Eerste termijn commissie:
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over:
1 Is het mogelijk dat de Pauwmolen kan opschuiven?
2 Het college moet meer duidelijkheid geven over de gehanteerde parkeernorm.
3 Aandacht voor de luchtkwaliteit.
4 Duidelijker specificeren voor welke doelgroepen wordt gebouwd.
5 Welk effect hebben de verschillende hoogtes van de geluidsschermen?
6 Betere communicatie (taalgebruik) over dit soort stukken met bewoners.
7 Is woningbouw op de gekozen locatie over het algemeen wel logisch?
8 Wordt rekening gehouden met een eventuele toekomstige verbreding van de A13?

Eerste termijn college:
Wethouder Grashoff: Het gaat om richting aangeven en onder welke voorwaarden dit plan kan worden gerealiseerd. De afweging is integraal. Stedebouwkunde kent vele aspecten, zoals positionering, zichtlijnen, etc. Er moet ook rekening worden gehouden met functionaliteit. In dit geval gaat het om woningbouw. De wethouder zal naar parkeernormen kijken, die lijken ook hem iets te zuinig gekozen. Bij ontwikkelingsplan zal dit aan de orde komen. Mix zal bepalend zijn waar mee ontwikkelaar aan komt zetten. Het mobiliteitseffect op de omgeving lijkt mee te vallen. Het gaat om een beperkte toename. In het plan zal dit worden onderbouwd. Milieu: geluid en lucht. Geluid moet bouwtechnisch worden opgelost. Luchtkwaliteit: ontwikkelaar is gewaarschuwd. Eigen initiatief. Daar bewijslast. Het project kan hier uiteindelijk wel op sneuvelen. Luchtkwaliteit zelf moet worden verbeterd, dat lukt niet met ander beleid. Op vele terreinen wordt daar al wat aan gedaan. In plan komt aandacht voor bezonning. Studie zal moeten uitwijzen of een verplaatsing effect heeft.
Tweede termijn inspraak: De heer De Joode: Woningbouw past op locatie, maar gaarne aandacht voor de hoogbouw die nadelige gevolgen zal hebben. Tevens aandacht voor geluidsbelasting. De heer Van Kooten: Hij sluit zich daarbij aan. Luchtkwaliteit van vroeger en nu totaal niet vergelijkbaar. Advies commissie aan college: GL: aandacht voor bezonning en plek toren in plan. Effecten van hoog en laag geluidsscherm ook in plan. Ecologische structuur. Hiermee positief door. LD: verkeerde weg, negatief advies. PvdA: positief, met nader uitgewerkte zaken, zoals plek, schaduw, luchtkwaliteit, geluid, etc. CDA: positief. VVD: positief, lucht en geluid in plan uitwerken. STIP: positief, luchtkwaliteit blijft zorgpunt. SB: positief. CU/SGP: positief.

De belangenvereniging benadrukt dat zij niet tegen de bouw van studentenwoningen is. Echter hierbij worden plannen er door gedrukt zonder enig respect voor de buurt. Na bezwaren uit de buurt is het plan niet in het recente bestemmingsplan TU Noord (2009) gekomen. Zonder enig verder overleg of instemming van de raad, laat staan participatie, blijkt nu toch ‘besloten’ te zijn tot dit plan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *