Privacy

Privacy Reglement Belangenvereniging TU Noord

De “Belangenvereniging TU Noord” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd van onze belangenvereniging waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De “Belangenvereniging TU Noord” houdt zich in alle gevallen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– U vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement;
– Ons inspannen om de passende technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “Belangenvereniging TU Noord” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het secretariaat van de belangenvereniging.

Belangenvereniging TU Noord

Maerten Trompstraat 19, 2628 RB Delft
of: tunoord@gmail.com

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de “Belangenvereniging TU Noord” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het registreren van (persoons-)gegevens die noodzakelijk zijn voor het administreren van contributies en voortvloeien uit contributie betalingen die verricht zijn.

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. In het kader van dit doel is het bestuur van de belangenvereniging op grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van haar leden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en registreren:
– Naam
– Woonadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens kunnen en zullen wij niet aan andere partijen verstrekken. Alleen wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is zullen wij medewerking verlenen deze gegevens af te staan. Verder kunnen en zullen wij persoonsgegevens enkel met derden delen wanneer u ons daartoe schriftelijke toestemming geeft.
Wij verstrekken tevens geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zonder uw toestemming.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De “Belangenvereniging TU Noord” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog maximaal 60 maanden bewaard.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van u persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Informatie

Nieuwe leden zullen door het bestuur of in opdracht van het bestuur op de hoogte worden gebracht van dit privacy beleid, door verstrekking van di

t reglement. Indien uw gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal de “Belangenvereniging TU Noord” deze niet in haar bestand opnemen of verwijderen. 

Tot slot

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neemt u dan contact met ons op!

Zie ook: Privacy Reglement TU Noord 2018