Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het behartigen van belangen van bewoners inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de ruimste zin van het woord in het gebied dat ingesloten wordt en direct grenst aan het TU-Noord gebied. Onder de doelstelling valt mede het behouden en het verbeteren van de natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening alles in de ruimste zins des woords. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. overleg te voeren met de gemeente en andere instanties en ondernemingen die invloed kunnen hebben op zaken die de buurt aangaan en/of de belangen van de bewoners daarvan raken.

b. een forum te bieden waar buurtbewoners met elkaar plannen maken
om de leefbaarheid van de buurt op peil te houden en te vergroten.

c. contacten te onderhouden met organisaties die kunnen helpen
de doelstellingen te bevorderen.

Om de soms uiteenlopende belangen beter te kunnen vertegenwoordigen is de belangenvereniging onderverdeeld in diverse commissies. Deze commissies hebben naast de gezamenlijke belangen van de belangenvereniging TU Noord punten die extra benadrukt worden.

Gezamenlijke belangen

  • behoud van de historische uitstraling van de Wippolder
  • voorkomen van verdere aantasting van de groenzone
  • verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugbrengen van geluidoverlast
  • afname van de verkeersdruk
  • oplossen van de parkeerproblematiek
  • opkomen voor de veiligheid van de omgeving en in het verkeer

Volledige tekst van de statuten van de belangenvereniging TU Noord, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27261828:

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging TU Noord en zal hierna
worden aangeduid als: de vereniging.

ZETEL EN DUUR

Artikel 2

1. De vereniging heeft haar zetel te Delft.

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van belangen van bewoners
inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de ruimste
zin van het woord in en rond het gebied plaatselijk bekend als TU Noord
gebied (hierna te noemen: de buurt). Onder de doelstelling valt mede het
behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de
lucht, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede
ruimtelijke ordening alles in de ruimste zins des woords. Het werkgebied
van de belangenvereniging is de gemeente Delft en directe omgeving al
waar deze in rechte mag optreden.

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. overleg te voeren met de gemeente en andere partijen die invloed kunnen
hebben op zaken die de buurt aangaan de belangen van de bewoners daarvan
raken;

b. een forum te bieden waar buurtbewoners met elkaar plannen maken om
de leefbaarheid van de buurt op peil te houden en te vergroten; en

c. contacten te onderhouden met personen en organisaties die het doel
van de vereniging kunnen dienen.

LEDEN

Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen
die ten minste de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en organisaties
die het doel van de vereniging onderschrijven en zich daartoe schriftelijk
hebben aangemeld bij het bestuur.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen.

TOELATING

Artikel 5

1. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid

b. door verhuizing uit de buurt van het lid;

c. door opzegging door het lid;

d. door opzegging namens de vereniging; en

e. door ontzetting

2. opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging
kan alleen geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzegtermijn van vier weken.

3.Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.

4.Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid
voorts onmiddellijk mogelijk:

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is
geworden of is meegedeeld; het besluit is dan niet op dat lid van toepassing;
en

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

5.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan

geschieden:

a. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook

b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Deze
kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de op onredelijke
wijze benadeelt.

7. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond van
lid 5 sub b. en tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep open op de algemene vergadering.Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De
bijdrage zal door de algemene vergadering worden vastgesteld. De regeling
hieromtrent kan in een huishoudelijk reglement nader bepaald worden.

BESTUUR

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit een nader door het bestuur vast te stellen
oneven aantal van ten minste drie personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur
als vijf gezamenlijk handelende leden. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproep voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf
of meer leden wordt voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur ingediend.

3. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in
de keuze.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -SCHORSING

Artikel 9

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van de bestuurstermijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende
is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de van zijn voorganger in. In bestaande vacatures wordt
zo spoedig mogelijk voorzien.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken;

c. door ontslag, gegeven door de algemene vergadering bij een besluit
genomen met een 2/3 meerderheid in een vergadering die (mede) voor dit
onderwerp is bijeengeroepen.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de

De vereniging heeft ten doel het behartigen van belangen van bewoners
inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de ruimste
zin van het woord in het gebied dat ingesloten wordt en direct grenst
aan het TU-Noord gebied. Onder
de doelstelling valt mede het behouden en het verbeteren van de natuur-,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna,
de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water
en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening alles
in de ruimste zins des woords.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. overleg te voeren met de gemeente en andere instanties en ondernemingen
die invloed kunnen hebben op zaken die de buurt aangaan en/of de belangen
van de bewoners daarvan raken.

b. een forum te bieden waar buurtbewoners met elkaar plannen maken
om de leefbaarheid van de buurt op peil te houden en te vergroten.

c. contacten te onderhouden met organisaties die kunnen helpen
de doelstellingen te bevorderen.

Om de soms uiteenlopende belangen beter te kunnen vertegenwoordigen
is de belangenvereniging onderverdeeld in vijf commissies:

Julianalaan Oost (Oostplein/Poortlandplein)
Charlotte de Bourbonstraat/Schoemakerstraat
Julianalaan West (Michiel de Ruyterweg/Rotterdamseweg)
Michiel de Ruyterweg/Mekelweg
Mondriaan (Maerten Trompstraat)

Deze commissie hebben naast de gezamenlijke belangen van de belangenvereniging
TU Noord punten die extra benadrukt worden.

Gezamenlijke belangen

behoud van de historische uitstraling van het Noordelijk TU gebied
voorkomen van verdere aantasting van de groenzone
verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugbrengen van geluidoverlast
afname van de verkeersdruk
oplossen van de parkeerproblematiek
opkomen voor de veiligheid van de omgeving en in het verkeer
creeren van speelplekken voor onze kinderen

Volledige tekst van de statuten van de belangenvereniging TU-Noord,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27261828:

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Belangenvereniging TU Noord en zal hierna
worden aangeduid als: de vereniging.

ZETEL EN DUUR

Artikel 2

1. De vereniging heeft haar zetel te Delft.

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van belangen van bewoners
inzake de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de ruimste
zin van het woord in en rond het gebied plaatselijk bekend als TU Noord
gebied (hierna te noemen: de buurt). Onder de doelstelling valt mede het
behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de
lucht, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede
ruimtelijke ordening alles in de ruimste zins des woords. Het werkgebied
van de belangenvereniging is de gemeente Delft en directe omgeving al
waar deze in rechte mag optreden.

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. overleg te voeren met de gemeente en andere partijen die invloed kunnen
hebben op zaken die de buurt aangaan de belangen van de bewoners daarvan
raken;

b. een forum te bieden waar buurtbewoners met elkaar plannen maken om
de leefbaarheid van de buurt op peil te houden en te vergroten; en

c. contacten te onderhouden met personen en organisaties die het doel
van de vereniging kunnen dienen.

LEDEN

Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen
die ten minste de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en organisaties
die het doel van de vereniging onderschrijven en zich daartoe schriftelijk
hebben aangemeld bij het bestuur.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen.

TOELATING

Artikel 5

1. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid

b. door verhuizing uit de buurt van het lid;

c. door opzegging door het lid;

d. door opzegging namens de vereniging; en

e. door ontzetting

2. opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging
kan alleen geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzegtermijn van vier weken.

3.Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.

4.Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid
voorts onmiddellijk mogelijk:

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is
geworden of is meegedeeld; het besluit is dan niet op dat lid van toepassing;
en

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

5.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan

geschieden:

a. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook

b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Deze
kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de op onredelijke
wijze benadeelt.

7. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond van
lid 5 sub b. en tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep open op de algemene vergadering.Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De
bijdrage zal door de algemene vergadering worden vastgesteld. De regeling
hieromtrent kan in een huishoudelijk reglement nader bepaald worden.

BESTUUR

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit een nader door het bestuur vast te stellen
oneven aantal van ten minste drie personen, die door de algemene vergadering
worden benoemd.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur
als vijf gezamenlijk handelende leden. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproep voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf
of meer leden wordt voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur ingediend.

3. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in
de keuze.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -SCHORSING

Artikel 9

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd,
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van de bestuurstermijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende
is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de van zijn voorganger in. In bestaande vacatures wordt
zo spoedig mogelijk voorzien.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken;

c. door ontslag, gegeven door de algemene vergadering bij een besluit
genomen met een 2/3 meerderheid in een vergadering die (mede) voor dit
onderwerp is bijeengeroepen.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld
en ondertekend. In onderling overleg kan ook besloten worden dat een ander
bestuurslid dan de secretaris de notulen opmaakt.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK -VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging.

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan door het bestuur worden
opgedragen aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de voorzitter
afzonderlijk.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander verbindt.

4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen zes weken een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de
open plaatsen aan de orde komt.

5. In klankbordgroepen of soortgelijke overlegsituaties die door de vereniging
of door de gemeente of andere instanties of ondernemingen zijn ingesteld
voor de behandeling van een bepaald thema of een bepaalde problematiek
en waarin de vereniging, eventueel met andere bewonersverenigingen of
instanties, deelneemt, wordt de vereniging vertegenwoordigd door alle
op dat moment formeel aan het overleg deelnemende leden gelijkelijk.

6. De vertegenwoordiging in klankbordgroepen of andere overlegsituaties

zoals omschreven in lid 5 wordt samengesteld door het bestuur.

DELEGATIE

Artikel 12

1. Het bestuur kan voor het nastreven van specifieke doelen van de vereniging
uit de leden werkgroepen instellen.

2. Personen die geen lid zijn van de vereniging, maar bijvoorbeeld vanwege
hun specifieke deskundigheid in staat worden geacht een belangrijke ondersteuning
te bieden, kunnen door het bestuur mede als lid van een werkgroep worden
aangesteld.

3. Werkgroepen en de leden van de werkgroepen worden door het bestuur

vastgesteld.

4. De werkgroep kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

5. De werkgroepen nemen voor de door het bestuur omschreven taken de
werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het bestuur over en vertegenwoordigen
in overlegsituaties met derden de vereniging.

6. De werkgroepen rapporteren aan het bestuur en leggen ten minste eenmaal
per zes maanden verantwoording af over hun activiteiten. De wijze van
verslaglegging kan worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

7. Het bestuur kan werkgroepen altijd ontbinden.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met
éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
binnen de vereniging en over het gevoerde beleid, en legt een balans en
een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van
redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen. haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
te geven.

6. De benoeming van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3,
vijf jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel genoemde commissie voor het dan lopende
verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep
voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts roept het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste gedeelte
van de stemgerechtigde leden een algemene vergadering bijeen op een termijn
van ten hoogste vier weken na indiening van het verzoek.

5. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg is gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door een oproep overeenkomstig
artikel 18. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de
notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging,
de eventueel als vertegenwoordiger in een werkgroep aangewezen personen
als bedoeld in artikel 12 lid 2. Geen toegang hebben geschorste leden
en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang
heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
de algemene vergadering.

3.Een werkgroepslid als bedoeld in artikel 12 lid 2 kan om advies worden
gevraagd in de algemene vergadering.

4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft stem.

5.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen. Een lid kan per vergadering voor ten hoogste drie leden
op grond van machtigingen stemmen uitbrengen

VOORZITTERSCHAP -NOTULEN

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet
als omschreven in artikel 14 lid 5 laatste zin, geleid door de voorzitter
of de respectievelijke plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de
respectievelijke plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur
aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Andere stemmingen geschieden
mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of ten minste van de aanwezige stemgerechtigden zulks vóór
de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij ten
minste van de aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.

2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een bij acclamatie genomen besluit.

3. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 2 bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien:

a. na een schriftelijke of hoofdelijke stemming ten minste de helft van
de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt; en

b. na een besluitvorming bij acclamatie ten minste van de aanwezige stemgerechtigden
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming of besluitvorming.

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, vindt een tweede stemming, of ingeval van een voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft dan
weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats tussen de twee personen die het meeste aantal stemmen hebben gehaald.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproep geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 of bij aankondiging in
ten minste één in Delft veel gelezen huis-aan-huisblad.
De termijn voor de oproep bedraagt ten minste zeven dagen.

2. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1. In de statuten kan uitsluitend verandering worden gebracht door een
besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan. moeten ten minste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is genomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op
schriftelijk verzoek aan een lid toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet van de leden aanwezig of vertegenwoordigd,
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal of vertegenwoordigende leden,
kan worden besloten met een meerderheid van ten minste van de uitgebrachte
stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd

ONTBINDING

Artikel 20

1. De vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening
door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk
deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming
aan het batig saldo worden gegeven

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan
haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is
ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. Besluitvorming over het huishoudelijk reglement vindt plaats met

gewone meerderheid van stemmen.

OVERIGE KWESTIES

Artikel 22

In aangelegenheden waarin niet voorzien is door deze statuten of, indien
vastgesteld, het huishoudelijk reglement, besluit het bestuur onverminderd
het bepaalde in de wet.
worden vastgesteld
en ondertekend. In onderling overleg kan ook besloten worden dat een ander
bestuurslid dan de secretaris de notulen opmaakt.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK -VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging.

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kan door het bestuur worden
opgedragen aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de voorzitter
afzonderlijk.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander verbindt.

4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen zes weken een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de
open plaatsen aan de orde komt.

5. In klankbordgroepen of soortgelijke overlegsituaties die door de vereniging
of door de gemeente of andere instanties of ondernemingen zijn ingesteld
voor de behandeling van een bepaald thema of een bepaalde problematiek
en waarin de vereniging, eventueel met andere bewonersverenigingen of
instanties, deelneemt, wordt de vereniging vertegenwoordigd door alle
op dat moment formeel aan het overleg deelnemende leden gelijkelijk.

6. De vertegenwoordiging in klankbordgroepen of andere overlegsituaties

zoals omschreven in lid 5 wordt samengesteld door het bestuur.

DELEGATIE

Artikel 12

1. Het bestuur kan voor het nastreven van specifieke doelen van de vereniging
uit de leden werkgroepen instellen.

2. Personen die geen lid zijn van de vereniging, maar bijvoorbeeld vanwege
hun specifieke deskundigheid in staat worden geacht een belangrijke ondersteuning
te bieden, kunnen door het bestuur mede als lid van een werkgroep worden
aangesteld.

3. Werkgroepen en de leden van de werkgroepen worden door het bestuur

vastgesteld.

4. De werkgroep kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

5. De werkgroepen nemen voor de door het bestuur omschreven taken de
werkzaamheden en verantwoordelijkheden van het bestuur over en vertegenwoordigen
in overlegsituaties met derden de vereniging.

6. De werkgroepen rapporteren aan het bestuur en leggen ten minste eenmaal
per zes maanden verantwoording af over hun activiteiten. De wijze van
verslaglegging kan worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

7. Het bestuur kan werkgroepen altijd ontbinden.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met
éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
binnen de vereniging en over het gevoerde beleid, en legt een balans en
een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van
redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen. haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
te geven.

6. De benoeming van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3,
vijf jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel genoemde commissie voor het dan lopende
verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep
voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts roept het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste gedeelte
van de stemgerechtigde leden een algemene vergadering bijeen op een termijn
van ten hoogste vier weken na indiening van het verzoek.

5. Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg is gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door een oproep overeenkomstig
artikel 18. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de
notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging,
de eventueel als vertegenwoordiger in een werkgroep aangewezen personen
als bedoeld in artikel 12 lid 2. Geen toegang hebben geschorste leden
en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang
heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
de algemene vergadering.

3.Een werkgroepslid als bedoeld in artikel 12 lid 2 kan om advies worden
gevraagd in de algemene vergadering.

4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft stem.

5.Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid uitbrengen. Een lid kan per vergadering voor ten hoogste drie leden
op grond van machtigingen stemmen uitbrengen

VOORZITTERSCHAP -NOTULEN

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet
als omschreven in artikel 14 lid 5 laatste zin, geleid door de voorzitter
of de respectievelijke plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de
respectievelijke plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur
aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Andere stemmingen geschieden
mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of ten minste van de aanwezige stemgerechtigden zulks vóór
de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij ten
minste van de aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.

2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een bij acclamatie genomen besluit.

3. wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 2 bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien:

a. na een schriftelijke of hoofdelijke stemming ten minste de helft van
de aanwezige stemgerechtigden dit verlangt; en

b. na een besluitvorming bij acclamatie ten minste van de aanwezige stemgerechtigden
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming of besluitvorming.

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, vindt een tweede stemming, of ingeval van een voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft dan
weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats tussen de twee personen die het meeste aantal stemmen hebben gehaald.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproep geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 of bij aankondiging in
ten minste één in Delft veel gelezen huis-aan-huisblad.
De termijn voor de oproep bedraagt ten minste zeven dagen.

2. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1. In de statuten kan uitsluitend verandering worden gebracht door een
besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan. moeten ten minste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is genomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op
schriftelijk verzoek aan een lid toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet van de leden aanwezig of vertegenwoordigd,
dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal of vertegenwoordigende leden,
kan worden besloten met een meerderheid van ten minste van de uitgebrachte
stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd

ONTBINDING

Artikel 20

1. De vereniging kan alleen worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening
door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk
deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming
aan het batig saldo worden gegeven

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan
haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is
ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. Besluitvorming over het huishoudelijk reglement vindt plaats met

gewone meerderheid van stemmen.

OVERIGE KWESTIES

Artikel 22

In aangelegenheden waarin niet voorzien is door deze statuten of, indien
vastgesteld, het huishoudelijk reglement, besluit het bestuur onverminderd
het bepaalde in de wet.