Warmteplan Delft 2021

Delft stelt Warmteplan 2021 vast

De Delftse gemeenteraad heeft afgelopen 16 december het Warmteplan Delft 2021 vastgesteld. In dit plan wordt geschetst hoe Delft tussen nu en 2050 van het gas af gaat. De eerste stappen op dit gebied tot 2030 worden in meer detail beschreven. In 2030 moeten namelijk de zogenoemde “Eerste Wijken” aardgasvrij verwarmd worden. De belangrijkste pijler in dit plan is het toepassen van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied dat via de “Warmtelinq” leiding naar Delft en Den Haag wordt gebracht. 

De belangenvereniging heeft middels deelname aan de klankbordgroep Warmteplan en part-time de projectgroep Warmteplan deel uitgemaakt van het participatietraject. De warmtetransitie zal een stevige aanpassing aan de woning van iedere Delftenaar gaan betekenen. En zeker voor de bewoners van de Wippolder, met een grote hoeveelheid oudere woningen zal de warmtetransitie veel impact hebben. En er zijn veel buurtbewoners die zich nu al afvragen wat ze kunnen bijdragen aan een beter milieu of wat ze moeten doen wanneer hun gasketel vervangen moet worden bijvoorbeeld. Om deze reden hebben we ons in een vroeg stadium willen inleven in alles wat er speelt rondom de warmtetransitie.

Wat betekend het warmteplan op korte termijn voor bewoners van de Wippolder?

Het beste overzicht van wat het warmteplan op korte termijn betekend voor de bewoners van de Wippolder kunt u bekijken op bladzijde 30 van het warmteplan hieronder. Hier is te zien dat de TU-Campus, de toekomstige nieuwbouw op Gele Scheikunde, het nieuwe onderkomen van RoyalHaskoning aan de Mijnbouwstraat en de studentenwoningen van DUWO voor 2030 aan de beurt komen om van gas over te gaan naar een andere warmtebron. Zij zijn onderdeel van de zogenoemde “eerste buurten”.

Dat betekend dat voor de huidige vaste bewoners van de Wippolder er op korte termijn niets veranderd. Het warmteplan biedt helaas ook nog geen houvast voor die bewoners van de Wippolder die graag iets willen doen op het gebied van warmtevoorziening. Onze belangrijkste vraag in de zienswijze die we hebben ingediend gaat ook precies hierover; “Kan er duidelijkheid komen voor die buurtbewoners die graag een bijdrage willen leveren aan de warmtetransitie?”

En Isoleren dan?

Het isoleren van woningen, zeg maar het omlaag brengen van het energieverbruik, is geen onderdeel van het Warmteplan Delft 2021. Terwijl het isoleren van woningen net zo belangrijk is als het kiezen een “duurzame” warmtebron. Zeker in een wijk als de Wippolder dat een groot aantal oudere woningen heeft die slecht geïsoleerd zijn. Voor het isoleren van woningen wordt door de landelijke overheid het Nationale Isolatieplan en de Nationale Isolatiestandaard ontwikkeld. Gemeentes zullen hier naar verwachting in de loop van het jaar op inhaken. Via de website maken we melding van ontwikkelingen op dit gebied.

Zienswijze TU Noord op concept warmteplan

Het concept warmteplan Delft 2021 is in juli 2021 ter inzage gelegd. Naar aanleiding hiervan heeft de belangenvereniging een zienswijze ingediend, zie document hieronder.

Een belangrijk resultaat is dat de gemeente een systeem aan het ontwikkelen is waarmee iedere bewoner van Delft straks kan berekenen wat de beste warmtebron is zijn of haar woning. Dit systeem is helaas geen onderdeel van het warmteplan geworden. Maar de gemeente verwacht wel voor het eind van 2022 dit systeem beschikbaar te hebben voor Delftenaren.

Gedurende 2022 verwachten we in ieder geval 2 ontwikkelingen;

  • Het isolatieplan zal vorm krijgen en dat zal met subsidies en adviezen bewoners gaan aansporen om te isoleren.
  • Er zal meer duidelijkheid komen over welke warmtetechniek de gemeente voorziet voor uw straat of woning. Ofwel krijgt u straks een aansluiting op een warmtenet of gaat u over op een warmtepomp bijvoorbeeld.

Via deze web-pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.