Geluidsanering Julianalaan eo

Concept-programma geluid Julianalaan, Oostplein en Kanaalweg

In februari heeft de gemeente Delft een concept-programma opgesteld om voor 70 woningen aan de Julianalaan, Oostplein en Kanaalweg verkeerslawaai te verminderen (“saneren“). Begin april heeft de gemeente dit plan ter inzage gelegd voor reacties (zienswijzen). Het Rijk stelt aan de gemeente subsidie beschikbaar voor het treffen van maatregelen zoals isolatie van gevels of stillere wegdekken. Het gaat daarbij om woningen die al in 1986 (toen de Wet geluidhinder van kracht werd) te veel verkeerslawaai op de gevel hadden. De ergste gevallen, meer dan 70 decibel (dB), zijn het eerst aangepakt. Daarna de woningen met 65-70 dB (de A-lijst), Nu pas wordt gewerkt aan de woningen op de B-lijst (60-65 dB). Voor woningen die niet zijn aangemeld bij het Rijk betaalt het Rijk ook geen subsidie. Als deze woningen toch te veel geluid op de gevel hebben, moet de gemeente deze woningen op eigen kosten saneren. In een aantal gevallen wordt een Hogere Waarde-besluit door de gemeente aangevraagd: de woning mag dan meer geluid op de gevel hebben dan de voorkeur heeft, mits het binnen nog stil genoeg is. Maatgevend is dus de “binnenwaarde“: in huis mag in de slaap- en woonkamer niet meer geluid zijn dan 43 dB. Het geluid dat op de gevel komt wordt voor tien jaar vooruit berekend (je kunt niet meten hoeveel geluid er over tien jaar is) aan de hand van verkeerscijfers.

De gemeente heeft een aantal woningen niet betrokken in het plan voor geluidsanering. Ook maatregelen om het verkeer stiller te maken (stiller wegdek, lagere rijsnelheid, minder verkeer) worden niet getroffen. De Belangenvereniging TU Noord heeft daarom een zienswijze gemaakt op het gemeentelijke voorstel met de bedoeling dat alle woningen die te veel geluid hebben, in de plannen worden betrokken. Vooral voor bewoners waar de gemeente nu niets voor wil doen, is het van belang om te reageren. Dat kan met een eigen zienswijze uiterlijk 15 mei 2019 bij de gemeente Delft, bijvoorbeeld door de voorbeeld zienswijze van de Belangenvereniging TU Noord te gebruiken en daar uw eigen naam en adres aan toe te voegen. U kunt ook de Belangenvereniging machtigen namens u een zienswijze in te dienen (zie voorbeeld machtiging). De machtiging kan worden afgegeven (in de brievenbus gedaan) op Julianalaan 112 of Maerten Trompstraat 19, graag voor 12 mei a.s.

geluidbelasting julianalaan delft