10 argumenten voor en tegen het bestemmingsplan Pauwmolen

1. Tegen
Het plan leidt tot verdere verslechtering van het woonklimaat van een aantal omwonenden; zij krijgen tot 3 uur minder zon in de winter en tot 1,4 dB meer verkeersgeluid door weerkaatsing via de nieuwbouw. De woontoren wordt 55 meter hoog terwijl de raad eerder in de Nota Bouwhoogten heeft bepaald dat dit op deze plek maximaal 30 tot 35 meter mag zijn. De gemeente heeft geen verklaring gegeven voor deze afwijking – ook de voorgeschreven Hoogbouweffectrapportage ontbreekt – maar wil inmiddels wel van het bouwhoogtebeleid af.

2. Voor
Er ligt inmiddels een plan voor groen en blauw in de wijk waar alle partijen positief over zijn. Hoewel ook in eerdere bestemmingsplannen (TU-Noord bijvoorbeeld) sprake was van een zogenaamde kwaliteitsimpuls voor groen en water, die in de praktijk neerkwam op het verdwijnen van groen, heeft het college nu toegezegd dit keer wel serieus werk te maken van deze aspecten. Als bewoners moeten we deze belofte vertrouwen.

3. Tegen
Er verdwijnt zo’n 3.000 vierkant meter ecologisch groen en dat komt niet elders concreet terug. Volgens de gemeentelijke spelregels moet de bouwer dan ter compensatie een derde van de grondwaarde in het ecologiefonds storten. De 50.000 Euro die overeengekomen is met de bouwer is echter maar een fractie van dit bedrag. De gemeente heeft niet gemotiveerd waarom afgeweken kan worden van de eigen Nota Ecologieplan en zelfs na raadsvaststelling nog de aanduiding ‘ecologische zone’ van de bestemmingsplankaart geschrapt.

4. Voor
Er worden zo’n 300 woningen gebouwd voor starters en studenten op een plek die toch niet geschikt is voor gezinswoningen (een zwaar vervuilde en geluidbelaste locatie direct langs de A13). De grond wordt gesaneerd en omdat de woningen worden voorzien van zgn. dove gevels en ventilatie met luchtfiltering, wonen toekomstige bewoners veel schoner en stiller dan bijvoorbeeld de huidige bewoners van de Jan de Oudeweg of Delfgauwseweg.

5. Tegen
Het gemeentelijk beleid voor het verlenen van Hogere waarden geluidhinder (toestemming voor meer verkeerslawaai op de gevel van de nieuwbouw) is er op gericht om geen mensen te huisvesten in een extreem lawaaiige omgeving. Dove gevels (zonder te openen delen) kunnen een oplossing zijn, mits de woningen beschikken over een geluidluwe zijde die rechtstreeks (of via een eigen loggia) gelucht kan worden aan de buitenlucht. Dat is hier niet het geval en sommige woningen krijgen zelfs te openen panelen in dove gevels wat in strijd is met de regels. De gemeente heeft deze afwijkingen niet gemotiveerd, maar wil inmiddels wel het hogerewaardenbeleid gaan versoepelen.

6. Voor
Het terrein van de Pauwmolen-toren wordt mooi groen afgewerkt en deels toegankelijk gemaakt voor de buurt. Misschien komt aan de jarenlange verwaarlozing van de rest van het gebied ook wel een einde. Begin 2011 heeft de gemeente in overleg toegezegd deze mogelijkheden te verkennen.

7. Tegen
Er is geen garantie dat de woningen daadwerkelijk voor studenten bestemd zullen zijn en blijven. Bestemmingsplannen kennen geen studentenwoningen. Zo blijken de studentenwoningen die onlangs aan de Michiel de Ruyterweg zijn opgeleverd met eenvoudige ingrepen aangepast te kunnen worden tot verkoopbare koopappartementen. Er is dan al wel geprofiteerd van de ‘voordelige’ parkeernorm. Dat de vraag naar studentenwoningen snel aan verandering onderhevig kan zijn bewijst hetzelfde bouwproject: slechts een klein deel van de woningen werd toegewezen aan buitenlandse studenten, terwijl het bouwplan juist bedoeld was om de hoge kamernood onder deze groep te verlichten.

8. Voor
Er is ontzettend veel onderzoek gedaan om het plan mogelijk te maken en er wordt al meer dan 15 jaar gewerkt aan een bruikbare invulling van dit gebied, ooit een oprit naar de A13. De bereidheid om deze investeringen (deels) af te schrijven lijkt in deze toch al moeilijke tijd minimaal. Elk plan bevat wel fouten, maar onder de Crisis- en herstelwet kunnen sommige fouten vrij eenvoudig gerepareerd worden en zo nodig wordt het gemeentelijk beleid herzien zodat het plan wel past.

9. Tegen
Als eerste bestemmingsplan voor Delft Zuidoost kan Pauwmolen de trend zetten voor andere plannen. In andere (voor)ontwerpbestemmingsplannen wordt inmiddels ook al een voorschot genomen op de aangekondigde herijking van het gemeentelijk beleid voor met name de leefomgeving. Crisisbouw mag ten koste van de omgeving lijkt het nieuwe motto, maar daar hoeven we niet in mee te gaan.
Er is door bewoners jaren geijverd voor vermindering van verkeersoverlast en een goede borging van groen en blauw in de wijk. Pauwmolen is het eerste concrete bouwplan dat gebruik kan maken van het MER, maar aanpak verkeersoverlast, en ambities voor groen en blauw zijn er nog steeds niet (voldoende) geborgd. Opnieuw zou de rechter dit nu wel (verdergaand) af kunnen dwingen.

10. Voor
Een beroepsprocedure kost vele honderden uren en de uitkomst is onzeker. Het levert in elk geval vertraging en teleurstelling voor zeker een van de partijen op. Het is een uiterste middel nadat andere pogingen niets hebben opgeleverd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *