Geen beroep tegen Pauwmolen door belangenvereniging

De belangenvereniging TU Noord stelt geen beroep in tegen het bestemmingsplan Pauwmolen en het bijbehorende Hogerewaardenbesluit Wet geluidhinder.
Na uitvoerig beraad binnen het bestuur en met een aantal omwonenden is een brief naar het college van B&W gestuurd met aanvullende vragen over het bouwplan. B&W heeft hierop toegezegd nog op een aantal punten inspanning te willen plegen, onder andere ten aanzien van geluidhinder, groen en, samen met de ontwikkelaar, bouwrisico’s en –overlast. Deze toezeggingen vormen samen met de inzet voor groen-blauw-ontwikkeling in de wijk en de goede samenwerking in dit proces reden om uiteindelijk af te zien van beroep bij de Raad van State. Het bouwplan leidt vanwege de hoogte (55 meter) tot minder zon voor een aantal omwonenden; niet alleen het woongenot maar ook de waarde van de woning wordt daardoor aangetast. Ook de geluidhinder neemt – zij het beperkt – toe. Deze ‘planschade’ is pas aan de orde bij de bouwvergunning, maar kan nu al wel een reden vormen voor bewoners om zelf beroep in te stellen tegen het plan. Of gemeente en ontwikkelaar met deze bewoners dan alsnog tot een vergelijk komen staat te bezien, maar is vooralsnog geen kwestie (meer) voor de Belangenvereniging.

zie ook: 10-voor-en-tegen-pauwmolen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.