Persbericht over transformatie Schieoevers

Zorgen over transformatie Schieoevers Noord

Bewoners in Delft Zuidoost maken zich zorgen over de verandering van bedrijventerrein Schieoevers Noord in een plek waarnaast gewerkt ook gewoond kan worden.
Het college wil langs de Schie 8.500 woningen kunnen bouwen, meer dan er nu in de Wippolder staan. De enige mogelijkheid om zo veel woningen te bouwen is maximaal verdichten en dat vinden bewoners zorgelijk. Volgens de bewoners komt er dan te veel hoogbouw en autoverkeer, ook door bestaande woonbuurten.Bewoners vinden dat de gemeente te weinig regels stelt waardoor projectontwikkelaars vrij spel dreigen te krijgen. Er is met toepassing van de Crisis- en herstelwet speciaal voor Schieoevers Noord ‘ruimte in de regels’ gecreëerd. Zo worden er geen maximale bouwhoogtes voorgeschreven en mogen wettelijke grenzen voor geluidhinder worden overschreden waarvoor een experimenten wet wordt ingezet. Hoewel het op zich positief is dat het bedrijventerrein transformeert in een gebied voor wonen en werken vinden de bewonersverenigingen dat er meer regie nodig is om te voorkomen dat de marktvrij spel krijgt en woonwensen ondergeschikt worden gemaakt aan vastgoedontwikkeling Het plan dat er nu ligt zoekt de randen op van wat wettelijk is toegestaan. Bewoners pleiten voor een plan dat een gezonde en veilige werk- en leefomgeving vooropstelt. In een reactie op het plan pleitende bewoners bij de gemeenteraad voor meer regie vanuit de gemeente en meer zekerheid om verslechtering van de leefomgeving te voorkomen

Verdere informatie: www.tunoord.nl/schieoevers