Inspreeknotitie MER Schieoevers Noord

ingesproken bij de overlegvergadering commissie Ruimte en Verkeer op 22-01-2019

De Belangenvereniging TU Noord heeft een uitgebreide zienswijze ingediend op het concept milieueffectrapport – het MER – Schieoevers Noord en het ontwerp bestemmingsplan Tiny Houses.

Het MER voor Schieoevers Noord betekent nogal wat. Dat blijkt uit de reacties van bewoners en bedrijven. Er ligt een enorme opgave voor duizenden woningen én het behoud van bedrijven. Er is een hele nieuwe aanpak ontwikkeld voor bestemmen. Niet voorschrijven maar toelaten en dan zien hoe het gaat. Complimenten voor deze vernieuwende aanpak. Maar wat er nu ligt kan wat ons betreft duidelijker en beter.

Het concept ontwikkelplan Schieoevers Noord – het COP –  heeft helaas niet ter inzage gelegen voor inspraak. Het MER en het ontwikkelplan horen echter bij elkaar. “Bedoeld is het COP en de bijbehorende MER ter kennisname nu voor te leggen” schrijft het college. Wij vinden het een gemiste kans dat insprekers wel konden reageren op het MER, maar niet op het COP. Desondanks wordt het eerste bestemmingsplan – Tiny Houses – met het MER al aan u voorgelegd voor vaststelling dit voorjaar.

Wat ons betreft was de goede volgorde eerst een brede afweging voor de Delftse woningbouwopgave, dan een plan voor Schieoevers Noord met eventueel een plan-m.e.r. en ten slotte bestemmingsplannen met een project-m.e.r. Nu wordt begonnen met een postzegelbestemmingsplan voor een breed MER waarin maximaal bouwruimte wordt geclaimd. Als dat vast staat wordt het ontwikkelplan gemaakt en ten slotte de Omgevingsvisie voor geheel Delft: precies de omgekeerde volgorde dus. Een gemiste kans voor kaderstelling door de raad.

“Onbetwist uitgangspunt bij het integreren van wonen in een bedrijfsmatige omgeving is een gezonde en veilige omgeving” schrijft het college. Als dit MER wordt aanvaard, is vastgelegd dat er tot 8.500 woningen mogen worden gebouwd. Dat is dan het kader. Het MER beschrijft dat deze woningen niet kunnen voldoen aan het ideaal van een gezonde omgeving. De milieunormen moeten worden opgerekt met speciale wetgeving. Na lang zoeken blijkt in de bijlages van het MER dat er ook in TU Noord duizenden auto’s per dag bijkomen. In sommige straten komt wel 50 tot 70 procent meer verkeer.

Het MER bevat veel goede ambities, maar weinig houvast. Te weinig houvast voor bedrijven én bewoners. Het is goed om te verkennen wat de maximale mogelijkheden zijn. Maar daarnaast moet het college duidelijk aangeven welk programma de voorkeur heeft. Een duidelijk voorkeursalternatief is voorgeschreven in een MER. Zolang dat niet duidelijk is kan het MER wat ons betreft niet worden vastgesteld. Want gebeurt dat wel, dan is het ‘the sky is the limit’. Letterlijk. Er mag met dit MER bijvoorbeeld onbeperkt hoog worden gebouwd. Een plan voor een honderd meter hoge bouwtoren voldoet aan de Spelregels. Zeg dan nog meer eens nee als raad.

Elke plan moet worden getoetst aan de Spelregels, maar bij Tiny Houses gaat het al mis: geen woord over klimaat of natuurinclusief bouwen – eisen genoemd in het Spelregelkader van het MER.

Onze voorkeur heeft een alternatief ‘gezond bouwen’ met aanmerkelijk minder dan 8.500 woningen en een meer diverse samenstelling met én kenniswerkers én gezinnen én ouderen. Gezond bouwen zou de norm moeten zijn én waarom zouden gezinnen en ouderen niet hoogstedelijk mogen wonen op Schieoevers Noord?

Wij vragen aan u als raad om vóór vaststelling van het MER hier meer duidelijkheid over te krijgen, meer houvast bij de Spelregels en meer rekening te houden met de belangen van bedrijven en bewoners. U heeft nu de mogelijkheid om gezonde kaders te stellen voor toekomstige ontwikkelingen in Schieoevers Noord. Wij dragen daar graag verder aan bij zoals u in onze zienswijze kunt lezen.

Dank voor uw aandacht.