Raad zeer betrokken bij planvorming Delft Zuidoost

Donderdag 3 februari stond het Milieueffectrapport (MER) Delft Zuidoost op de agenda van de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. In het MER worden de milieugevolgen beschreven van de bouw van maximaal 4.800 woningen in de Wippolder (Delft Zuidoost). De raadscommissie was gevraagd in te stemmen met het MER, wat een voorwaarde is voor verdere planvorming in bestemmingsplannen. Er waren veel vragen en wensen vanuit de raad, vooral over de achterliggende planvorming. Vier partijen konden zondermeer instemmen met het MER te weten D66, PvdA, STIP en Christenunie. De andere partijen nemen het voorstel (om het MER te aanvaarden) mee terug voor beraad in de fractie. Er was brede steun in de raad voor een gebouwde parkeervoorziening voor de TU Delft om parkeeroverlast in de woonbuurten te beperken. Ook werd door de meeste partijen verzocht om een meer concrete uitwerking van groen, water en verkeersmaatregelen. D66 had drie wensen: een reconstructie van Oostpoortweg / Oostplein, reservering voor tram 37 en aanpak van het verkeersknelpunt Schoemakerstraat – Van der Burghweg. PvdA had een goede suggesties voor een betere ontsluiting van Delft Zuidoost (aansluitingen op A13 en Kruithuisweg) en een transferium. CDA zou graag uitgewerkt zien bij welk aantal woningen nog sprake is van kwaliteitsverbetering en wanneer het echt te veel wordt. Behoud van Gele scheikunde stond ook op het wensenlijstje van CDA. GroenLinks wilde de groene ambities en duurzaam bouwen harder en concreter ingevuld zien. Ook geld voor de MER-evaluatie was een wens van GroenLinks. Onafhankelijk Delft vond dat eerst de verkeersproblemen maar eens opgelost moeten worden voordat verder gebouwd wordt. Dat vond ook Leefbaar Delft die pleitte voor waterwoningen en minder studentenwoningen. Stadsbelangen wilde ook een aantal randvoorwaarden verbinden aan instemming met het MER. De SP was ronduit kritisch over het gebrek aan integrale planvorming en wenste verdergaande toezeggingen hierover. De wethouder zegde toe dat de komende maanden hard gewerkt wordt aan het concreter maken van een aantal wensen van de raad, o.a. in een herijking van het Lokaal Verkeers- en VervoersPlan (LVVP) voor de zomer. Over de parkeergarage zou hij in gesprek gaan met de TUD. VVD vroeg nog tijd om de vragen en antwoorden van de Belangenvereniging TU Noord te kunnen bestuderen alvorens te besluiten. Raad, wethouder in insprekers, waar onder de Belangenvereniging, waren positief gestemd over het proces van inspraak of participatie. De gemeenteraad bespreekt aanvaarding van het MER 24 februari en de verwachting is dat de raad instemt met het MER maar er wel moties in stemming zullen worden gebracht over aanvullende wensen.

De insprekers VVE Delftechpark en de belangenvereniging TU Noord hebben beiden benadrukt dat de bereikbaarheid van het gebied zorgelijk is. De belangenvereniging vraagt een integraal plan voor verkeer water en groen dat er eerst moet zijn voordat de grote bestemmingsplannen procedures gestart gaan worden. De Vrienden van de Botanische tuin gaven aan dat zij blij zijn dat het plan om te bouwen in het Kanaalhof, achter de Botanische Tuin, van de baan is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *