Enquête gemeenteraadsverkiezing 2022

De Belangenvereniging TU Noord heeft 21 politieke stellingen die belangrijk zijn voor onze wijk en de stad Delft.
Aan alle politieke partijen die in Delft meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is gevraagd te reageren op deze stellingen.

Alle partijen in Delft hebben gereageerd op de 21 stellingen van de buurtpoll.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen wij op onze site en op facebook een beeld geven van de reacties.

VERKEER

1. Woonstraten moeten maximaal 30 km/uur worden binnen 5 jaar
Woonstraten zijn wegen in woonbuurten met fietsers en voetgangers en woningen in de buurt van de weg. Leefomgeving en veiligheid verbeteren door invoering van 30 km/uur.

2. Bij uitbreiding of aanpassing van vergunningparkeren moet op buurtniveau inzicht gegeven worden in het draagvlak onder bewoners
Naast parkeerdruk is ook de mate van acceptatie van vergunningparkeren van belang bij besluitvorming. Zonder inzicht op dat punt kan geen goed besluit worden genomen.

3. Fietsen moeten zo goed mogelijk gestald worden
De stallingsruimte in woonstraten moet voldoende zijn voor de hoeveelheid fietsen. Hinderlijk gestalde fietsen en fietswrakken moeten periodiek verwijderd worden.

4. Overlast door fietsers moet worden aangepakt
Op de drukke fietsroutes is kruisend verkeer vanuit en naar woonbuurten soms vrijwel onmogelijk. Er moet daarom meer aandacht komen voor oplossingen die niet ten koste gaan van ‘buurtverkeer’ en goed fietsgedrag bevorderen.

WONEN EN ENERGIE

5. Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij huisvesting zodra dit wettelijk kan
Sociale nieuwbouwkoopwoningen tot € 355.000 moeten voor 30% met voorrang worden toegewezen aan eigen inwoners van Delft en beroepsgroepen met een vitaal belang voor de lokale en regionale samenleving krijgen voorrang zodra een wetswijziging dit mogelijk maakt.

6. Geen verkoop of sloop van betaalbare sociale huurwoningen
Er verdwijnen te veel betaalbare huurwoningen, terwijl de vraag daarnaar groeit. Met dit voorstel blijven meer betaalbare, sociale huurwoningen behouden.

7. Verhuur van reguliere woningen zoals via Airbnb moet beperkt worden tot 30 dagen per jaar
Verhuur aan toeristen en anderen gaat anders ten koste van woonruimte en benadeelt reguliere accommodatie-aanbieders zoals hotels.

8. Nieuwe studentenwoningen komen op de campus
Delft streeft naar een levendige TU-campus waar nieuwe studentenwoningen worden geconcentreerd. Bouw van nieuwe studentenwoningen in bestaande woonbuurten is onwenselijk.

9. In straten waar de leefbaarheid onvoldoende is worden geen vergunningen meer afgegeven voor samenvoeging, omzetting of woningvorming
De leefbaarheid is op orde in een gebied waarin voldoende menging is van woon-, werk- en recreatieve functies en de bewoners een veilig en vertrouwd aanvoelende woonomgeving hebben in een geordend woon- en leefmilieu. Dit kan vooraf in kaart worden gebracht.

10. Er moet een programma komen om straten met structurele overlast te verbeteren
Sommige straten en buurten zijn (sterk) achteruitgegaan door (illegale) verkamering en verrommeling op straat. Er moet in samenspraak met buurtbewoners een gerichte aanpak komen zoals ontkamering en handhaving om de leefbaarheid hier te herstellen.

11. Nieuwe woningen moeten voldoen aan gezondheidsnormen van de WHO
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft richtlijnen opgesteld voor een gezonde woon- en leefomgeving voor geluid en luchtkwaliteit. Voor nieuwe woonbestemmingen moet uitgegaan worden van deze richtwaarden voor een gezonde omgeving.

12. Alle sociale huurwoningen moeten ruim voor 2040 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn
De gemeente investeert samen met woningcorporaties meer dan nu het geval is in het energieneutraal maken van sociale huurwoningen. Er moet een prestatiecontract hierover komen met woningcorporaties.

13. Er moet een voorziening komen waarbij de gemeente initiatiefnemers begeleidt bij het vinden van de juiste aardgasvrije warmtetechniek
De gemeente moet bewoners beter informeren over energiebesparende maatregelen. In het Warmteplan Delft 2021 moet een voorziening komen waarbij de gemeente initiatiefnemers uit heel Delft met maatwerk begeleidt bij het vinden van de juiste aardgasvrije warmtetechniek. Zo kunnen bewoners die op eigen initiatief wíllen bijdragen aan de energietransitie dat ook met vertrouwen doen, onafhankelijk van waar in Delft men woont.

OPENBARE RUIMTE EN GROEN

14. Waar groen verdwijnt moet aantoonbaar compensatie plaats vinden van voldoende omvang
Groenverlies door ruimtelijke ingrepen waarbij de bestemming groen wijzigt, moet worden gecompenseerd door tenminste een derde van de grondwaarde te besteden aan nieuw gebiedsgroen. Dit groen komt bij voorkeur in de directe omgeving, binnen twee jaar na vergunningverlening. Voor herplant van bomen geldt een minimale maat van 30-35 cm (stamomtrek op 1 m hoogte).

15. De hoeveelheid groen per inwoner in Delft moet tenminste gelijk blijven
Delft heeft relatief weinig groenoppervlak. Het aantal vierkante meters groen per inwoner moet gelijk blijven wat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen voldoende groen wordt toegevoegd.

16. Er moet een masterplan speeltuinen ontwikkeld worden. Speelplekken en pleintjes worden opgeknapt en aangepast naar de wens van de buurtbewoners
Er is te weinig speelruimte voor kinderen terwijl buiten spelen belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Er moet daarom meer geïnvesteerd worden in de hoeveelheid en de kwaliteit van speelruimte.

PARTICIPATIE

17. Omwonenden van een bouwplan moeten daarover rechtstreeks en tijdig geïnformeerd worden door de initiatiefnemer, gemeente toetst hierop
Bewoners moeten nu zelf moeite doen om te achterhalen welke plannen er zijn in hun directe omgeving. Dit voorstel verplicht de initiatiefnemer belanghebbenden rechtstreeks en adequaat te informeren. Bij vergunningverlening toetst de gemeente op deze inspanning.

18. Wanneer de gemeente keuzes moet maken. worden bewoners actief betrokken en de belangen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen
Bij ruimtelijke plannen waarover besluitvorming plaatsvindt in de gemeente moeten bewoners vaker actief vanaf de start worden betrokken, waarbij het participatieniveau, zoals informeren of (mee)beslissen, duidelijk is.

19. De mening van omwonenden moet vaker meewegen bij besluitvorming in de raad
Bij veel besluiten met potentieel belangrijke gevolgen voor de omgeving wordt bij het voorstel geen rekenschap gegeven van de mening van omwonenden. Standaard moet bij zulke besluiten inzicht worden gegeven in het ‘gevoelen van de buurt’.

20. Referenda en burgerinitiatieven moeten eenvoudiger mogelijk worden
Maak referenda makkelijker door lagere drempels en minder uitsluiting van onderwerpen. Dat geldt ook voor burgerinitiatieven. Bewoners kunnen hierin ondersteund worden vanuit de gemeente.

21. Er moet een ‘omgevingstoets’ komen bij ingrepen in de buurt
Het is belangrijk dat kleine ingrepen in de wijk, zoals herinrichting of onderhoud van de buitenruimte, snel worden opgepakt. Input vanuit de buurt is hierbij belangrijk; bij besluitvorming moet inzicht worden geboden in reacties vanuit de omgeving.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *