Aantekeningen bij het bestemmingsplan Pauwmolen

Als het aan het college van B&W ligt woont een groot aantal omwonenden straks in de schaduw van een 55 meter hoge woontoren. Zeven jaar geleden heeft B&W ook al een soortgelijk bouwplan in procedure gebracht, met toen overigens zo’n honderd woningen minder. Omdat het plan onhaalbaar leek vanwege milieu-eisen werd het niet opgenomen in het bestemmingsplan TU-Noord. Was dat wel het geval geweest dan had de Raad van State, zoals bekend, ook door dit bouwproject een streep gehaald omdat ten onrechte geen milieu-effectonderzoek was uitgevoerd.

Inmiddels zijn de milieu-eisen minder beperkend en is een m.e.r.-procedure uitgevoerd. In deze procedure is een aantal bouwplannen heroverwogen en zijn alternatieve locaties onderzocht. Voor de Pauwmolen stond en staat als een paal boven water dat het gebouw dezelfde plek en hoogte moest krijgen. Terwijl grote delen van Delft Zuidoost onbebouwd zijn en voorlopig blijven, moet uitgerekend tussen de A13 – met 170.000 auto’s per dag! – en de nabij gelegen laagbouw een hoge woontoren verrijzen.

Wij zijn zeker niet tegen nieuwbouw, ook niet op het Pauwmolenterrein, maar wij hebben grote moeite met een aantal onderdelen van het plan. Het is daarbij jammer dat, ondanks de goede voornemens van dit college, er geen bewonersparticipatie is geweest bij het ontwikkelen van het plan. Er is geen voorontwerp bestemmingsplan geweest en wensen van direct omwonenden zijn niet meegenomen in de opzet van het plan. Pas naar aanleiding van onze zienswijzen is met ons gesproken over de groeninrichting rond het gebouw. Hetzelfde geldt voor de raad: ook hier is niet eerder over het plan gesproken.

Allereerst blijft de locatie problematisch. Een geluidbelasting tot ruim boven de 70 decibel, de hoogste in geheel Delft, een slechte luchtkwaliteit en het risico bij calamiteiten met bijvoorbeeld een LPG tankauto, maken deze locatie – zacht uitgedrukt – verre van ideaal. En de situatie gaat er niet op vooruit nu het kabinet ook voor de A13 een snelheidsverhoging heeft aangekondigd van 100 naar 130 km. Het is discutabel of het allemaal net wel of niet past met de milieunormen. Belangrijker is de vraag of het wenselijk is om hier mensen te laten wonen. Tekent de raad voor de gezondheidseffecten? Met een positief besluit over dit plan kiest de raad er voor om mensen op de meest ongezonde plek van Delft te huisvesten – is de nood zo hoog?

Wij willen de raad verzoeken beter rekening te houden met direct omwonenden en de verdere gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk.
Uit het onderzoek blijkt dat een aantal woningen in de toch al zon-arme winterperiode urenlang in de schaduw komt. Ook het windklimaat wordt slecht door de hoge bouwmassa. Dé oplossing voor beide problemen is minder hoog bouwen.
De verkeerssituatie is op dit moment bij het Nassauplein al onoverzichtelijk en vaak onveilig. Elk jaar wordt het drukker en met dit plan voorzien wij een groot, nieuw verkeersknelpunt. Betere verkeersaanpassingen zijn daarom nodig, niet ooit, maar gelijktijdig.
Met dit plan verdwijnt een flinke hap uit het oppervlak aan groen, beschermd volgens het Ecologieplan. Een zelfde oppervlak aan groen moet elders gecompenseerd worden en lukt dit niet dan moet een derde van de grondwaarde in het ecologiefonds worden gestort. Noch het een, noch het ander is gebeurd. Er is aandacht voor een goede inpassing, maar dat is toch wat anders dan compensatie van groenverlies.
Een meer algemeen punt vinden wij het gebrek aan samenhang in de planvorming. Er wordt nu een besluit gevraagd over een klein bestemmingsplan met een groot MER. Het regelen van voldoende groen, blauw en goede verkeersoplossingen in de wijk wordt, voor de zoveelste keer, doorgeschoven. En dat terwijl u eerder verzocht hebt dit vooraf beter te regelen.
Samenvattend vragen wij de raad het volgende. Laat nagaan of een betere locatie voor het plan mogelijk is. Blijkt dit aantoonbaar niet het geval, beperk dan de bouwhoogte en voorkom in elk geval situaties met omwonenden zoals bij Dok van Delft.
Als omwonenden daadwerkelijk gedupeerd worden, kom hen dan tegemoet. Groencompensatie ten slotte moet vooraf voldoende en helder en het liefst in onze buurt geregeld zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *