Nieuws TU gebied – 10 februari 2012

Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van de gemeente Delft over TU gebied dd. 10 februari 2012

—————————————-
Meer water en groen in Delft Zuidoost
In een nieuwe woonwijk op het voormalige TNO terrein worden een waterplas en een park ontwikkeld. Er komt een biodiversiteitstuin aan het Zuidplantsoen en lelijke plekken in de stad, zoals braakliggende bouwlocaties, worden ontwikkeld tot tijdelijk groen. Dit zijn drie voorbeelden van de manier waarop water en groen in Delft Zuidoost ontwikkeld gaan worden. Ze zijn voortgekomen uit het project ‘Groen-Blauw’. In dit project hebben gemeente en hoogheemraadschap samen met ontwikkelaars, bewoners en eigenaren in het gebied een manier gevonden om alle wensen en noodzakelijke ingrepen op het gebied van groen en water inzichtelijk te krijgen. Delft Zuidoost heeft met de komst van nieuwe ontwikkelingen en dichte bebouwing meer groen en water nodig.

Er worden nieuwe plekken gecreëerd om water te bergen. Om te zorgen voor een goede waterkwaliteit worden rioleringen afgekoppeld en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Extra groen op de technologische innovatie campus draagt bij aan gezondheid, luchtkwaliteit, een prettige werk- en leefomgeving en arbeidsproductiviteit. Sommige maatregelen worden nu al uitgevoerd, andere oplossingen zijn opgenomen in plannen voor de komende tijd of zijn klaar om meegenomen te worden als er kansen zijn om ze uit te voeren. Bijvoorbeeld als ergens een onderhoudsproject wordt gestart. Het gaat erom dat de kansen om water en groen in het gebied te realiseren zoveel mogelijk benut worden.

De oplossingen zijn vastgelegd op de kansenkaart Groen-Blauw voor Delft Zuidoost. In dit project wordt door verschillende partijen samengewerkt aan gebiedsontwikkeling. Daarbij schrijft de gemeente niet voor hoe het moet, maar regisseert zij de samenwerking tussen alle partijen die als grondeigenaar, ontwikkelaar of bewoner bij het gebied betrokken zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat groen en blauw kan worden opgenomen in plannen voor ontwikkelingen en bestemmingsplannen. De kansenkaart en de goede samenwerking die bij het maken van de kaart tussen iedereen is ontstaan, zorgen ervoor dat er in de toekomst structureler aandacht is voor groen en water in de wijk. Alle resultaten van het project zijn beschreven in het eindrapport groen-blauw, dat door het college ter behandeling is aangeboden aan de raadscommissie Spoorzone Verkeer en Ruimte.

Het eindrapport Groen-Blauw wordt besproken in de raadscommissie Spoorzone, Verkeer & Ruimte.
—————————————-
Bestemmingsplan Pauwmolen vastgesteld in de gemeenteraad
Het bestemmingsplan Pauwmolen is op 15 december in de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 29 maart 2012 kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben in gediend een beroepschrift indienen bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan is hier te bekijken. Op deze pagina staat ook hoe u de beroepsprocedure kunt opstarten.
—————————————-
Grondonderzoek op bouwterrein Pauwmolen
Ontwikkelaar Timpaan gaat sonderingen op het bouwterrein uitvoeren ter voorbereiding op de bouw. Dit betekent dat er boringen in de grond worden gedaan om te achterhalen hoe diep de heipalen in de grond moeten worden geslagen. Tijdens deze werkzaamheden zal Timpaan zo min mogelijk groen verwijderen en zeker geen bomen verwijderen waarvoor een kapervergunning nodig is. Timpaan doet haar best om te zorgen voor zo min mogelijk overlast in de omgeving. Mocht daar toch sprake van zijn, of heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Timpaan, de heer S. ter Burg, telefoon: (029) 7382580 of sterburg@timpaan.nl
—————————————-
Metamorfose Rotterdamseweg
De Rotterdamseweg wordt in 2013 tussen de Julianalaan en de Balthasar van der Polweg opgeknapt. Dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland zijn naast rioleringswerkzaamheden en een ophoging van de weg ook kwaliteitsverbeteringen mogelijk. Dit betekent onder andere dat extra bomen worden geplant, waterkwaliteit wordt verbeterd en het aanzien van de weg wordt aangepakt.

De aansluitingen met de bedrijven aan de Rotterdamseweg worden verbeterd en het asfalt wordt compleet vernieuwd. Ook de voet- en fietspaden krijgen een opknapbeurt. De Rotterdamseweg is een belangrijke hoofdverbinding in de technologische innovatiecampus Delft. Veel fietsende studenten en vrachtverkeer maken dagelijks intensief gebruik van de weg. Een vernieuwde, veilige weg is daarom belangrijk.

In totaal wordt 2.805.000 euro geïnvesteerd in de verbetering van de weg en de riolering. De provincie heeft een subsidie van 825.000 euro toegekend. Voor het verkrijgen van de subsidie heeft de gemeente Delft steun gekregen van de bedrijvenkring Schieoevers en de TU Delft.

Het werk wordt in 2012 voorbereid en start in de eerste helft van 2013. De gemeente Delft bekijkt in overleg met ondernemers en bewoners hoe de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden kan worden gegarandeerd.
—————————————-
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *