Inpassing Pauwmolen in de omgeving

Donderdagavond 25 augustus jl. was er een informatiebijeenkomst voor de indieners van zienswijzen op het bestemmingsplan Pauwmolen. De bijeenkomst was, mede door de goede voorbereiding van gemeente en ontwikkelaar Timpaan/KOW, informatief en constructief. Gemeente en ontwikkelaar gaven een toelichting op de inpassing van het bouwplan in de omgeving, met name op de aspecten water en groen. Aanleiding was de reactie van o.a. direct omwonenden en de Belangenvereniging TU Noord op het bouwplan. Bezwaren richten zich met name op schaduwwerking van de hoogbouw, verdwijnen van groen, de verkeerssituatie en parkeren. Ook zorgen over geluidweerkaatsing en effecten op de gezondheid van bewoners zijn genoemd, o.a. door de slechte luchtkwaliteit in het gebied. Door het plan verdwijnt zo’n 3.000 vierkante meter groen (zie gele vlak op bijgaande afbeelding).

Het Pauwmolen-terrein maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van Delft en in de gemeentelijke ecologie-nota staan strenge regels over bouwen in zulk groen. Hoewel de ontwikkelaar samen met de gemeente na de bouw een aantal nieuwe bomen plant, vinden wij als bewoners dat te mager en in strijd met het door de gemeenteraad vastgestelde ecologieplan. De hoeveelheid groen die verdwijnt moet volgens dat plan ergens anders, liefst in de buurt, in de vorm van nieuwe natuurlijke gebieden worden gecompenseerd. Is dat niet mogelijk dan moet een bedrag in het ecologiefonds worden gestort voor maatregelen elders. Dat bedrag is gelijk aan een derde van de waarde van de bouwgrond. Als het plan er toch komt, moet het in elk geval goed worden ingepast en bewoners hebben daar tijdens de bijeenkomst suggesties voor gedaan. Bruikbaar groen en speelruimte voor de buurt zijn daarbij belangrijk. Het naastgelegen pompgebouw lijkt niet meer in gebruik en een nieuwe bestemming voor dat terrein zou kansen bieden voor groencompensatie. Over de meer fundamentele punten, zoals de hoogte van het gebouw (bezonning) is niet gesproken. Conclusie: wij waarderen het dat het plan goed wordt ingepast en dat er veel aandacht is voor duurzaamheid, maar het niet compenseren van groenverlies blijft onacceptabel. Als Belangenvereniging vinden wij het bestemmingsplan Pauwmolen extra belangrijk, omdat dit het eerste plan is waarin de randvoorwaarden voor groen en water, zoals genoemd in het MER Delft Zuidoost, concreet worden vertaald in maatregelen. Als Pauwmolen de trend zet, kan er nog heel wat groen verdwijnen in de Wippolder…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *