Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen.

In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen mogelijk zijn zonder veel aanvullende maatregelen. De Commissie voor de m.e.r. betwijfelt dit en schort haar advisering tijdelijk op om de gemeente de gelegenheid te geven het huiswerk over te doen. Een essentiele tekortkoming in het MER, aldus de Commissie, is het onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Dit onderzoek is gebrekkig, onjuist en onvolledig en verhult dat op sommige locaties, zoals de Julianalaan, de luchtkwaliteit behoorlijk achteruit gaat door de bouwplannen. Het is zelfs de vraag of aan de wettelijke normen voldaan kan worden, volgens de deskundigen. Het onderzoek moet daarom over, zo oordeelt de Commissie. Deze conclusie is in lijn met het eerdere oordeel van de Belangenvereniging TU Noord. Een essentiele tekortkoming maakt feitelijk dat het MER niet door de gemeenteraad kan worden gebruikt ter onderbouwing van de bestemmingsplannen in Delft Zuidoost. Het bestemmingsplan Pauwmolen kan zodoende niet met dit MER vastgesteld worden en er kan geen vergunning voor het bouwproject worden gegeven.

Ook op het aspect geluid heeft de Commissie stevige kritiek. Op 30% van de locaties ontstaat ernstige hinder door verkeerslawaai en de Commissie noemt dit “zeer forse percentages“. Het advies is om te onderzoeken hoe de geluidbelasting terug te dringen is.

Over het verkeer merkt de Commissie op dat de filevorming op de A13, die toch al ernstig is, door de plannen verder toe kan nemen, maar dat de gemeente dit ten onrechte niet in beeld heeft gebracht. Over het effect van de maatregelen voor het verkeer is de Commissie eveneens kritisch. De LVVP-maatregelen helpen onvoldoende en het is niet duidelijk hoe de verkeersafwikkeling en -overlast wel goed kunnen worden aangepakt.

De conclusie in het MER dat de leefomgeving verbetert deelt de Commissie niet. “Te optimistisch” is het oordeel, dat ook voor het luchtonderzoek geldt. Het aspect duurzaamheid wordt beoordeeld als “mager” en moet alsnog in het vervolg beter worden uitgewerkt.

Op nog vier andere punten schiet het MER tekort. Tijdelijke milieueffecten (bereikbaarheid, bouwhinder) zijn niet onderzocht, de oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers is niet goed in kaart gebracht en ook aan het parkeren is onvoldoende aandacht besteed. De geplande woningbouwaantallen zijn onzeker. De mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan zijn in het MER weinig belicht. De Commissie adviseert om een prioritering aan te brengen voor de woningbouwlocaties.

Voor het advies is gebruik gemaakt van de ingebrachte zienswijzen. Met name genoemd zijn de Belangenvereniging TU Noord, de Commissie Natuur en Milieu Delft, Rijkswaterstaat en de VROM-inspectie.

In een eerste reactie heeft de gemeente aangegeven eerst zorgvuldig de reacties te gaan verwerken. In de komende weken wordt de gevraagde aanvulling op het MER opgesteld en verstuurd naar de Commissie, waarna deze een definitief advies geeft.

Zie ook Nieuws TU gebied van de gemeente Delft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.