Bezwaar tegen mogelijkheid van slopen cultuurhistorische gebouwen TU zonder vergunning

In het bestemmingsplan TU Midden en Noord is een aanpassing in de planregels om cultuurhistorisch waardevolle TU-gebouwen te kunnen slopen zonder vergunning.

Op verzoek van TU Delft is een tweetal aanpassingen gedaan met mogelijk verstrekkende gevolgen.

1e Er mag 5 meter in plaats van 1 meter extra hoogte worden toegevoegd voor alle bestemmingen ‘maatschappelijk’, waaronder gebouwen voor onderwijs en onderzoek, vrijwel allemaal TU Delft.

2e Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen mogen zonder sloopvergunning gesloopt worden. Voor (rijks)monumenten is een sloopvergunning noodzakelijk. Voor cultuurhistorisch waardevolle gebouwen die niet worden beschermd door de status van monument geldt dit niet. Dit punt wordt hieronder toegelicht.
sportstichting
In het ontwerp bestemmingsplan waren een aantal gebouwen in zowel TU Midden als TU Noord voorzien van een dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ en daardoor in de planregels beschermd. Het betrof de gebouwen:
– Julianalaan 67, Gebouw voor Botanie — J.A. Vrijman, 1915-1917
– Mekelweg 8, Sportstichting — Merkelbach en Elling, 1956-1959
– Julianalaan 136, Gele Scheikunde — G.C. Bremer, 1938-1951
– Julianalaan 138-140, portierswoningen — G.C. Bremer, 1938-1951
– Prins Bernhardlaan 6, Proeffabrieken — C.A. Abspoel, 1946-1949
– Rotterdamseweg 145, Laboratorium voor Aero- en Hydrodynamica (alleen het voorgebouw) — Van den Broek & Bakema, 1957-1962
– Stevinweg 1, Gebouw voor Civiele Techniek — Van den Broek & Bakema, 1957-1975

Naar aanleiding van de zienswijze van de TU Delft (Nota van overleg onder nr 5.7, pagina 9) heeft de gemeente de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ voor de gebouwen heroverwogen. Hierbij is de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ vervallen voor de gebouwen Rotterdamseweg 145 en Stevinweg 1. Hierdoor worden de diverse plannen die de TU Delft heeft met deze gebouwen (studentenhuisvesting zoals onderzocht in het MER resp. hoogwaardige renovatie met additionele commerciële functies in de plint van het Gebouw voor Civiele Techniek) eenvoudiger te realiseren.

Naar aanleiding van dezelfde zienswijze heeft de gemeente ook de beschermingsregels (artikel 18.4) voor ‘Waarde – Cultuurhistorie’ geschrapt, zie raadsvoorstel. Hiermee wordt effectief hetzelfde bereikt als het verwijderen van de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’. Het verzoek van de TU Delft om zonder vergunning sloopwerkzaamheden te kunnen verrichten in/van de gebouwen is dus tweemaal gehonoreerd. Overweging van de gemeente was dat er sprake is van één eigenaar, dat de TU Delft de meeste gebouwen zal blijven gebruiken en dat er uitgegaan wordt van ‘goed eigenaarschap’ van de TU Delft (nr. 5.7, pagina 10).

Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de afdelingen die thans gehuisvest zijn in het Gebouw voor Botanie (Julianalaan 67) en Gele Scheikunde (Julianalaan 136) in 2015 zullen verhuizen naar een nieuw gebouw “TNW-Zuid” aan de Kluyverweg. Hiermee vervalt naar onze mening binnen enkele jaren de basis voor het schrappen van de beschermingsregels (artikel 18.4) voor ‘Waarde – Cultuurhistorie’ wanneer de TU Delft deze gebouwen zal afstoten.

Voor een effectieve bescherming van het Gebouw voor Botanie, Gele Scheikunde, Proeffabrieken en Portierswoningen aan de Julianalaan lijkt het ons verstandig om de beschermingsregels (artikel 18.4) voor ‘Waarde – Cultuurhistorie’ te handhaven (verwerpen van raadsvoorstel 7.B.11).

Voor het op eenzelfde manier (eenvoudiger) mogelijk maken van de uitbreiding van het Sportcentrum zal het dan nodig zijn om de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ binnen het perceel Mekelweg 8 te verwijderen (aanvulling op raadsvoorstel 7.A.5).

(Voorstel voor) amendement:
1. Het artikel 7.B.11: “11. Artikel 18.4 sloopvergunning wordt verwijderd.” van het raadsvoorstel te schrappen.
2. Het artikel 7.A.5: “5. Verwijderen dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’ van de percelen Stevinweg 1 (5a) en Rotterdamseweg 145 (5b).” van het raadsvoorstel te wijzigen in: “5. Verwijderen dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’ van de percelen Stevinweg 1 (5a), Rotterdamseweg 145 (5b) en Mekelweg 8 (5c).”

Relevante stukken uit ontwerp bestemmingsplan en nota zienswijzen:

Waarde – Cultuurhistorie
De bestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ is gehanteerd voor de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en bouwwerken in het plangebied. Deze objecten/ panden hebben cultuurhistorische waarde. Aan het bouwen op deze gronden zijn voorwaarden gekoppeld om de cultuurhistorisch waarden te beschermen en te behouden. Tevens is aan deze bestemming een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk gekoppeld.
ontwerp bestemmingsplan TU Midden en Noord, pagina 15

18.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
18.4.1 Sloopverbod Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk, zoals bedoeld in artikel 3.3 sub b Wet ruimtelijke ordening, bouwwerken te slopen, tenzij artikel 2.6 van het Besluit omgevingsrecht van toepassing is.
18.4.2 Uitzonderingen sloopverbod
a. Het in lid 18.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op sloopwerkzaamheden die betrekking hebben op:
– normaal onderhoud en beheer, en/of
– reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
– reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk.
ontwerp bestemmingsplan TU Midden en Noord, pagina 101

Tot slot zullen de regels worden aangepast. Vanwege de bouwhistorische waarden van de gebouwen is gekozen de dubbelbestemming ‘Waarde – cultuurhistorie’ ter bescherming van bouwhistorische waarden. Aan deze bestemming is een regeling gekoppeld die ziet op een vergunning voor slopen (sloopvergunning op basis van het bestemmingsplan artikel 3.3 Wro). De vraag is in hoeverre de uiteindelijke gebruiksbeperking van de grond en het bouwwerk welke uit de bestemmingsregeling voortvloeit, redelijkerwijs nodig is ten einde de bescherming van bouwhistorische waarden te kunnen waarborgen.
In dit plangebied is sprake van één eigenaar. Duidelijk is dat de meeste gebouwen door de TU gebruikt blijven. Voor de gebouwdelen van Gele Scheikunde zijn in het verleden afspraken gemaakt. Ook voor de overige gebouwen geldt dat uitgegaan kan worden van ‘goed eigenaarschap’ van de TU. Dat maakt dat een extra vergunningplicht achterwege kan blijven. Gelet hierop is artikel 18 lid 4 (sloopvergunning) verwijderd uit de regels.
Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan TU Midden en Noord, pagina 10

zie ook onze BP_TUMN_brief_aan_raad_090413

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *