Voor het behartigen van de belangen van bewoners van het TU-Noord gebied
Voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving

 

Archief 2008 - 30-06-2009


Structuurvisie 2030 ligt ter inzage
1 juli 2009
De gemeente heeft de ontwerp Stuctuurvisie en plan-mer ter inzage gelegd. De Structuurvisie vormt het raamwerk voor alle nieuwe bestemmingsplannen en is samen met de plan-MER een verplicht onderdeel in de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening. Zonder de structuurvisie kunnen geen nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld. Aangezien de gemeente met deze structuurvisie zich lange tijd vastlegt is zorgvuldigheid geboden. Een van de voorlopige conclusies is: men wil concentratie van heel veel woningen in Delft zuidoost. Meer informatie is te lezen in onze zienswijze en in ons document Zeven goede wensen voor Delft.


Inspraakreactie A13 belangenvereniging TU Noord
30 juni 2009
Binnenkort wordt er een keuze gemaakt tussen de verlenging van de A4 of de verbreding van de A13 van 6 naar 10(!) rijstroken. Lees hier onze inspraakreactie.

Visie Openbare Ruimte gepubliceerd
29 juni 2009
De gemeente Delft heeft een visie uitgebracht over de inrichting van de openbare ruimte, lees deze nota hier. Een dergelijke nota over de inrichting van de buitenruimte voor heel Delft bestond nog niet en is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van Delft te bewaken. Een visie voorkomt dat projectontwikkelaars de stad vol kunnen bouwen zonder rekening te houden met inpassing op de omgeving. Als triest dieptepunt zien wij de appartementen De Ruyterhoek van Zuidpoort.


Stand van zaken studentenwoningen DUWO De Vries van Heijstplantsoen
23 juni 2009
Onder sommige bewoners is er onduidelijkheid over het bezwaar van de belangenvereniging tegen de bouwvergunning voor dit plan. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft DUWO en de gemeente haar plannen aangepast. Na inwinning van juridisch advies is besloten niet in beroep te gaan tegen het aangepaste plan. Lees hier meer informatie.
AD: Duwo mag bouwen voor buitenlandse studenten
Delta: Bouw woningen op stoom

Algemene ledenvergadering
19 juni 2009
Maandag 22 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het buurthuis Rotterdamseweg. Op deze avond legde het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en is er veel informatie gegeven over (bouw) projecten in de Wippolder. Tevens is aan de leden gevraagd op welke onderwerpen de belangenvereniging zich de komende tijd moet richten. Bekijk hier de presentatie.

Vergunningparkeren Professorenbuurt
19 juni 2009
In 2010 zal de TU betaald parkeren invoeren op het TU-terrein. Om te voorkomen dat TU-medewerkers en studenten in de omliggende wijken gaan parkeren wordt het vergunningparkeren uitgebreid met de oostelijke wippolder. Met een enquete kunnen bewoners hun hun voorkeur aangeven in het vergunningsgebied. Lees hier de parkeernota. Hieruit blijkt dat de gemeente de regie volledig kwijt is en alleen nog met symptoombeschrijding bezig houdt. Wij kunnen nu al voorspellen wat de volgende gebieden worden waar ook vergunning/betaald parkeren ingevoerd moet worden door het betaald parkeerregime van de TU: Schieoevers, Van Barenstraat/Lausbergstraat, TNO terrein, Zuidplantsoen en Porcelyne Fles. Verder kan de gemeente Delft nu al beginnen met het in dienst nemen van een legertje parkeerwachters.
AD: "Bezint voordat men aan parkeergarages begint"

Bestemmingsplan TU-Noord onherroepelijk
12 juni 2009
Het bestemmingplan is door de uitspraak van de rechter onherroepelijk. Echter grote delen van het bestemmingsplan zijn door de rechter vernietigd. Voor deze gedeelten geldt het oude bestemmingsplan. Voor een volledig overzicht van de huidige status van de plandelen, zie de link hier. In een brief aan de gemeenteraad worden de consequenties voor de bouwplannen uiteen gezet.

Buurtfeest 2009
10 juni 2009

De buurtvrouwen van de Maerten en Cornelis Trompstraat organiseerden op 10 juni een buurtfeest voor de bewoners rondom de Julianalaan-West, Maerten en Cornelis Trompstraat, Michiel de Ruyterweg en de Van Speykstraat.

Het was een succes. Veel buurtbewoners hebben samen bloemen geplant, naar verhalen en muziek geluisterd, samen gegeten en nog meer. Jammer dat het weer niet meewerkte, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Zie de foto's 

 

 

 

Politiek café: werksessie bereikbare Wippolder
27 mei 2009
VVD en D66 hebben samen met Belangenvereniging TU Noord op 27 mei een bijeenkomst in de faculteit Bouwkunde georganiseerd over de verkeerssituatie wippolder. Na uitleg van de probleemstelling werden de deelnemers gesplitst in vier werkgroepen. Deze werkgroepen werden gevraagd 'out of the box' ideeën aan te dragen om het wippoldergebied bereikbaar en leefbaar te houden. Een werkgroep van de belangenvereniging TU-Noord en van de raadsfracties van VVD en D66 presenteerde daarna de eigen conceptvoorstellen die zijn opgesteld in overleg met experts op het gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. De uit het publiek aangedragen oplossingen worden door de werkgroep verwerkt in een definitief voorstel. Wij willen de iniatiefnemers danken voor de vele voorbereidingswerk en de geslaagde avond.
- sheets presentatie
- foto 1, foto2, foto3

Reacties in de media:
- Delta: Sluit Rotterdamseweg aan op Kruithuisweg
- Groen Links: Bereikbaar Delft en een leefbare wippolder
- Delta: Plannen beheersing verkeer in TU-wijk
- CDA: Avond TU-Noord: VVD laat LVVP los
- VVD: Bereikbaarheidsproblematiek Wippolder, de resultaten van het politiek café
- D66: Politiek café over verkeersproblemen in Wippolder/TU-gebied

Uitspraak Raad van State - bestemmingsplan TU-Noord in de prullenbak
20 mei 2009
De Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan TU-Noord. De Raad van State heeft het bestemmingsplan grotendeels vernietigd. De belangenvereniging TU Noord is zeer verheugd met deze uitspraak. De Raad van State maakte korte metten met de eenzijdige belangenafweging en het gesjoemel met de cijfers door de gemeente. Hiermee wordt recht gedaan aan het vele werk dat door onze leden is verricht. Lees hier ons persbericht. De uitspraak van de Raad van State kunt u lezen op de website van de Raad van State onder nummer 200800791/1.

Persberichten:
- TV west : Rechter torpedeert bouwplan TU-Noord
- Cobouw : RvS wil meer onderzoek naar bestemmingsplan TU-Noord
- Architectenweb : Deel bestemmingsplan TU-Noord vernietigd
- Delta: Streep door plannen TU-Noord
- Delta: Alternatief plan DUWO bij Delft Zuid
- TV west : Videoverslag
- Gemeente Delft: Bestemmingsplan TU-Noord gedeeltelijk in stand
- AD : Gemeente haalt bakzeil: streep door plan TU-wijk
- Gemeente.nu : Gemeente Delft moet bestemmingsplan overdoen
- Delftse Post: Streep door TU-wijk
- Delta: Uitspraak Raad van State geen verrassing
- AD: Botanische tuin is gered
- Krant op Zondag: Plannen voor TU-Noord-gebied van tafel, maar er komen nieuwe plannen

Nieuws en achtergronden op de TU Noord blog
De TU Noord blog wordt regelmatig gevuld met interessante informatie over TU-Noord en omgeving. Berichten in de blog worden door leden van de belangenvereniging TU Noord op eigen initiatief geplaatst. Het officiële beleid, standpunten en een archief met documenten rondom procedures en planvorming staat op de website van de belangenvereniging (www.tunoord.nl).


Opening speeldernis


Feestelijke opening Natuurspeeltuin Hammenpoort

25 april 2009

Wethouder Anne Koning heeft op 25 april de avontuurlijke kinderspeeltuin tegenover de Rotterdamseweg 270 geopend (naast de Hammenboerderij). Op dit terrein kan worden geklommen, verstoppetje worden gespeeld, in water worden gespetterd. Het is nu nog wat kaal, maar volgend jaar gaat dit er vast heel mooi uitzien. Het is aan GroenLinks en de wethouder te danken dat dit is gerealiseerd.

 Toelichting nieuwbouw Van Heijstplantsoen

23 april 2009


ontwerp nieuwbouw DUWO

Op 16 april heeft DUWO een toelichting gegeven op de nieuwbouw studentenhuisvesting aan het van Heijstplantsoen. Zie hier de volledige presentatie.


Open dag Bouwkunde
20 april 2009
De omwonenden van het voormalige TU-Hoofdgebouw zijn door de TU-Delft uitgenodigd voor een open dag Bouwkunde. Tijdens de open dag zijn de werkzaamheden van de afgelopen periode toegelicht, het resultaat daarvan is gepresenteerd en informatie gegeven over de toekomst van de faculteit.


Ontwerp nieuwe brug

Informatieavond bestemmingsplan Sebastiaansbrug
14 april 2009

De gemeente heeft in de stadskrant de voorbereiding afgekondigd voor het ontwerpbestemmingsplan Sebastiaansbrug. Dit is nodig omdat i.v.m. tramlijn 19 de nieuwe brug breder wordt dan in het huidige bestemmingsplan is voorzien. Er is een inloopavond over dit onderwerp: op 21 april van 19.00 tot 21.00 uur bij het DUWO Conferentiecentrum aan de Kanaalweg 3. Bekijk op deze site al het ontwerp. Foto 1 en foto 2.


Lijm- en Cultuur


Bestuursvergadering op lokatie Lijm & Cultuur
14 april 2009
De afgelopen bestuursvergadering hebben wij bij Lijm & Cultuur gehouden. Wij waren daar op uitnodiging van Antoinette Wijffels van Improve, die ons de plannen van Lijm & Cultuur heeft toegelicht. Wij willen Antoinette bedanken voor de gastvrijheid.

Gemeente vraagt advies voor Plan-MER
8 april 2009
De gemeente heeft de Commissie voor de MER een advies gevraagd t.b.v. de verplichte plan-mer die onderdeel is van de structuurvisie 2030. In dit rapport is te lezen dat de problematiek met name richt op het TU-gebied, waar de gemeente de ambitie heeft om meer dan 4000 (!) extra studentenwoningen neer te zetten.

Bezwaar bomenkap Michiel de Ruyterweg en Mijnbouwplein
30 maart 2009

update - De belangenvereniging heeft vandaag haar bezwaar tegen de bomenkap ingetrokken. Reden is dat de gemeente Delft heeft toegezegd dat de bomen met een omvang van 30-40 cm die teruggeplaatst worden, meer zullen aansluiten bij de schaal van de omgeving. Ook worden de bomen zo laat mogelijk gekapt. Wij zijn blij met deze toezegging.
24 april - De belangenvereniging heeft bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen kap van 43 monumentale bomen op de Michiel de Ruyterweg. Kenmerk van ons bezwaar is het formaat van de bomen die herplant worden (25 cm omtrek). De omvang staat in geen verhouding tot de schaal van de bebouwing in de omgeving en de weg. Lees ons bezwaar.

Persberichten zitting RvS
12 maart 2009
- Delta: Raad van State kraakt rekentruc
- Verslag belangenvereniging TU-Noord
- Radio TV West: Vragen over bouwplan Delft
- Delta: Nog dit jaar 400 extra studentenwoningen

Beroep Raad van State
3 maart 2008
De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan TU-Noord zal plaats vinden op 12 maart 2009. Lees het persbericht op de site van de Raad van State. Lees meer over ons beroepschrift en ons verweer op de gemeentelijke reactie op het STAB-rapport. Leden kunnen het STAB-rapport bij het secretariaat inzien.

Nieuwsbrief maart
3 Maart 2009
Lees de nieuwsbrief van maart met informatie over de Raad van State procedure.

Avonturenspeeltuin naast de Hammenboerderij
16 Februari 2009

In de Nieuwsbrief TU gebied die deze week huis aan huis verspreid is, kunnen we lezen dat de Avonturenspeeltuin naast de Hammenboerderij op de Rotterdamseweg wordt gerealiseerd. Ook Wethouder Anne Koning heeft zich hiervoor ingespannen en de gemeente heeft het terrein voor 10 jaar gehuurd van de TU. Onder meer met bomen vanuit de spoorzone wordt een avontuurlijke speeltuin gerealiseerd. De speeldernis valt weliswaar niet binnen TU-Noord, maar is positief nieuws. Als nu ook nog een extra brug over de Schie gemaakt wordt (daar zijn plannen voor), kan heel Delft op de fiets naar de speeltuin. Naast deze grootschalige voorziening blijven gewone speelplekken in de buurt voor kinderen uiteraard onmisbaar. Lees hier meer in het artikel van het AD.

Verbetering efficiency procedures RO of beperking inspraak?
27 Januari 2009
Donderdag 12 Febuari wordt in de Commissie Ruimte en Verkeer het voorstel behandeld om de besluitingvorming rondom RO-plannen te versnellen. Strekking van het voorstel: het voorontwerp bestemmingsplan wordt voortaan alleen ter kennisname toegestuurd aan de raad, tegelijkertijd met de terinzagelegging. Het voorstel is overigens op onderdelen onduidelijk, maar lijkt een poging om de inspraak op r.o. terug te dringen. Om insprekers te ontmoedigen is het punt als laatste op de agenda gezet (23.00-23.30 u).

Verbetering ontsluiting TU-gebied
22 Januari 2009
De gemeente is momenteel in onderhandeling met de Provincie Zuid-Holland om twee extra bruggen over de Schie aan te leggen. Een autobrug ter hoogte van industriewijk Schieoevers-Zuid en een fietsbrug ter hoogte van het Lijm & Cultuurterrein. Lees hier meer. De verbetering van de ontsluiting van de TU-wijk is dringend nodig gezien de verwachte toename van het verkeer door het TU-Noord gebied.

Geen afschaffing ochtendblok!
16 Januari 2009
Het vakteam Mobiliteit van de gemeente heeft een nota Evaluatie Parkeergebieden 2008 opgesteld over het vergunningparkeren in de schil rondom het centrum van Delft. In het voorstel wat nu bij de gemeenteraad ligt wordt een uitbreiding voorgesteld van het vergunningsparkeergebied en het laten vervallen van het ochtendblok in het vergunningparkeren. Voor het gedeelte dat in TU-Noord ligt (gebied F) kan dit laatste vergaande gevolgen hebben. Lees hier onze inspraaksnotitie welke wij naar de raadsleden hebben gestuurd. Meerdere bewonersverenigingen hebben zich tegen het vervallen van het ochtendblok gekeerd, zie artikel in het AD.


Voorzitter Erik van Hunnik

5 jaar belangenvereniging TU Noord - een terugblik
9 Januari 2009
In de wippolderkrant van December 2008 is uitgebreid aandacht besteed aan de belangenvereniging en wat deze voor de buurt de afgelopen 5 jaar heeft bereikt. In een drie pagina's groot stuk is ingegaan op de diverse onderwerpen en met voorwoord van onze voorzitter. Lees hier het volledige krantenartikel.

Duwo heeft oplossing voor TU-Noord probleem
8 Januari 2009
In delta bericht DUWO over een oplossing voor het tekort aan studentenwoningen. Leegstaande huurwoningen kunnen worden omgebouwd tot studentenkamers met gemeenschappelijke sociale ruimte. Onder studenten blijkt een voorkeur voor deze woonvorm te zijn. Lees hier meer. Artikel in het AD.


Van Heijst Plantsoen in wintersferen

Kerstkaartenaktie - steun de belangenvereniging
18 december 2008
Kerstmis, een periode van bezinning en van terugkijken. Daarom sturen wij bewoners en de raad van Delft deze kerstkaart om stil te staan bij de toekomstige leefbaarheid van onze wijk. Steun de bewonersvereniging door een éénmalige donatie of meld u aan als lid voor € 10 per jaar. Huisgenoort leden kunt u kostenloos inschrijven.
U kunt zich aanmelden voor onze electronische nieuwsbrief door een email te sturen aan: TU Noord nieuwsbrief.

2e ronde kaalslag TU-Noord
21 december 2008
In de stadskrant van 21 december wordt de kap aangekondigd van 45 bomen, waaronder kastanjes, esdoorns en platanen. De kap is nodig voor de aanleg van de trambaan en de herinrichting Diamantpad. De bomen zullen te zijner tijd worden herplant. De gemeente is voornemens meer bomen terug te plaatsen dan er gekapt worden, maar de Michiel de Ruyterweg zal zonder bomen lange tijd een kale en troosteloze aanblik tonen. De kapvergunningteller schiet door naar 1626 kapvergunningen...


Delft wil minder inspraak bij bouwprojecten
12 december 2008
Het College heeft bij de Commissie RO een voorstel ingediend om projectplannen (zoals b.v. uitbreiding IKEA) buiten de besluitvorming van de Raad te houden en dit te delegeren aan het College. Dit zou de Raad 'ontlasten' en de snelheid van de besluitvorming ten goede komen. De Raad beslist in de Raadsvergadering van 18 december over de inperking van haar eigen bevoegdheden ('het delegatiebesluit'). Bewoners zullen nog vaker dan voorheen onaangenaam verrast worden door bouwplannen waar ze niet over mee hebben kunnen praten. De Belangenvereniging TU Noord stelt voor dat de Raad zelf de vinger aan de pols blijft houden bij een aantal bouwplannen. Lees hier meer. Artikel in het AD.

Sebastiaansbrug 10 maanden dicht
11 december 2008
I.v.m de renovatie van de Sebastiaansbrug zal deze vanaf Januari 2010 tien maanden afgesloten zijn voor alle verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid. Als alles volgens planning loopt zal de brug in November 2010 klaar zijn. Pas dan kan tramlijn 19 worden doorgetrokken naar de TU-wijk. Lees hier het persbericht van de gemeente.


Geen plek meer voor bezoekers begraafplaats

Betaald parkeren Begraafplaats Jaffa
8 december 2008
Op de begraafplaats Jaffa, waar moeilijk kon worden parkeerd door bezetting van de parkeerplaatsen door TU-personeel en -bezoekers, wordt nu betaald parkeren ingesteld. Zie hier het artikel in het AD. Hiermee komen de parkeerplaatsen weer vrij voor bezoekers, echter het verplaatst de overlast naar andere plekken in de wijk, zoals het veelvuldig wildparkeren op stoepen, fietspaden en in het gras.

Aanpassingen aan de Michiel de Ruyterweg
4 december 2008
Er zijn aanpassingen uitgevoerd aan de belijning van de Michiel de Ruyterweg en de rood-witte blokken zijn verdwenen. De verkeerslichten op het kruispunt Julianalaan - Michiel de Ruyterweg zijn weer aangezet. Wij zijn blij met de verbeteringen. Nu dient het veilig oversteken bij de Sebastiaansbrug nog aangepakt te worden. Lees hier meer.

Experiment met waterstofbus
3 december 2008
Leefbaar Delft heeft schriftelijke vragen ingediend waarom Delft geen onderdeel uitmaakt van de proef met de waterstofbus in de Provincie Zuid-Holland. De bus heeft geen vervuilende emissies en is fluisterstil. Dit milieuvriendelijke initiatief heeft in Delft geen kans gekregen door alle ophef over milieuvergunningen voor het tankstation voor waterstof. Lees hier meer. De provincie Zuid-Holland heeft op haar site een filmpje van de proef gezet, die hier is te downloaden.


maquette plan nieuwbouw studentenhuisvesting Van Heijstplantsoen (bron: DUWO)

TU-gebouw wacht op nieuwe herbestemming
21 november 2008
Het AD besteedt aandacht aan het voormalige TU-gebouw Propedeutische Scheikunde. Een gedeelte daarvan is reeds 2 jaar geleden gesloopt en ligt al die tijd braak. De sloopvergunning is veel te vroeg afgegeven. Lees hier meer.

Informatieavond reconstructie Jaffalaan
25 november 2008
De gemeente heeft tijdens de inloopavond op 25 november in het wijkcentrum Wippolder de plannen uiteengezet voor de reconstructie Jaffalaan. De Jaffalaan wordt ingericht als twee-richting verkeer en voorzien van een breed fietspad. De werkzaamheden starten in februari 2009 en moeten voor de bouwvakantie afgerond zijn. Helaas moeten 4 kastanjebomen wijken voor deze reconstructie.

Beantwoording vragen verkeerssituatie Michiel de Ruyterweg
20 november 2008
B&W heeft de vragen van D'66 over de onveilige verkeerssituatie aan de Michiel de Ruyterweg en Julianalaan-West als volgt beantwoord. Naar onze mening blijft de onveilige situatie bestaan zolang de stoplichten niet functioneren. De gemeente heeft toegezegd deze weer in werking te zetten, echter door technische problemen duurt dit langer.

parkeerprobleem TU na aanleg autovrije campus
Extra parkeerplaatsen in de Wippolder
14 november 2008
In het buurthuis de Wipmolen heeft de gemeente plannen bekend gemaakt om de stoepen in de Professorenbuurt te versmallen en het aantal parkeerplaatsen met 250 uit te breiden. De extra plaatsen zouden nodig zijn om het parkeerplaatsentekort van de bewoners op te lossen. Het vermoeden bestaat dat het parkeerprobleem wordt veroorzaakt door TU-medewerkers en TU bezoekers die hun auto in de woonwijk parkeren. Het parkeerprobleem van de TU wordt daardoor afgewenteld op de woonwijk. Lees hier meer. Berichtgeving in het AD.

Gemeente past profiel Michiel de Ruyterweg voor fietsers aan
30 oktober 2008
In een brief aan de omwonenden informeert de gemeente over aanpassingen ten behoeve van fietsers op de Michiel de Ruyterweg. De belangenvereniging heeft hier maandag 27 oktober ter plaatse met de gemeente over gesproken. Deze oplossing kwam er als eerste verbeterpunt uit. De gemeente is nu in overleg met de belangenvereniging bezig met verdere maatregelen. Wij zullen dit nauwlettend volgen.

Onderzoek naar oplossing verkeersproblematiek
28 oktober 2008


Schoenmakerstraat staat vol
De belangenvereniging heeft samen met D66 en VVD het initiatief genomen voor een denktank van specialisten op verkeersgebied. In deze denktank nemen verkeersdeskundigen van o.a. TU, TNO, VNO-NCW, MKB en TLN deel, met als doel het vinden van creatieve oplossingen voor het terugbrengen van de luchtvervuiling en verbeteren van de leefbaarheid in het Wippoldergebied zonder de (auto)bereikbaarheid te verminderen. De eerste sessie heeft al plaatsgevonden. Lees hier meer.

Heiwerkzaamheden bouwkunde
25 oktober 2008
De faculteit Bouwkunde heeft de bewoners op de hoogte gesteld over de heiwerkzaamheden bij het Rode Scheikunde gebouw. De heipalen zijn nodig voor de 2 glazen atriums die aan het voormalige hoofdgebouw zullen worden gebouwd. Zie hier de informatiebrief over de voortgang van de aktiviteiten.

Bewoners Charlotte de Bourbonstraat dienen bezwaarschrift in
24 oktober 2008

De bewoners van de Charlotte de Bourbonstraat hebben bezwaar aangetekend tegen het bouwplan Maranatha-terrein, omdat de parkeervoorzieningen daarvan niet geheel op eigen terrein kunnen worden gerealiseerd, maar ook een stuk van de openbare ecologische zone daarvoor opgeofferd moet worden. Lees hier het bezwaarschrift dat namens de belangenvereniging is verstuurd.


Rechter krijgt advies over TU Noord
17 oktober 2008
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (stAB) heeft haar advies uitgebracht naar de Raad van State. Dit advies zal de leidraad vormen voor de rechter die een uitspraak zal doen over de beroepen tegen het bestemmingsplan tu-noord. Lees hier meer.

Raad neemt bezwaarschrift van belangenvereniging niet in behandeling
16 oktober 2008
De gemeenteraad heeft het bezwaarschrift van de belangenvereniging tegen het negatieve m.e.r. beoordelingsbesluit van April 2008 niet-ontvankelijk verklaard. Dit wil zeggen dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Zie hier het verslag. Wij beraden ons nog op een beroep.

Brieven-aktie bewoners tegen verkeersonveiligheid
15 oktober 2008
AD: "Chaos de Ruyterweg duurt te lang". De belangenvereniging roept de bewoners op een brief te schrijven naar de gemeente delft. Met deze brieven willen wij druk uitoefenen om snel de onveilige verkeerssituatie Michiel de Ruyterweg op te lossen. Update 12-11-2008: Inmiddels heeft de gemeente veel brieven van de bewoners ontvangen. Het is niet nodig om nog meer brieven te schrijven. De gemeente is nu in overleg met de belangenvereniging bezig met maatregelen. Wij zullen dit nauwlettend volgen.

Publicatie rapport luchtkwaliteit 2007
13 oktober 2008
Uit de rapportage die hier is te downloaden blijkt een overschrijding van de maximale vervuilings-normen voor het Mijnbouwplein, Julianalaan en Oostpoortweg. Ondanks het plan van aanpak zijn er in 2007 in onze wijk geen maatregelen genomen om het verkeer terug te dringen. Het verkeer is alleen maar drukker geworden. Ook nu verschuilt de gemeente zich achter de 'achtergrondvervuiling' die door de A13 veroorzaakt zou worden als excuus om niets in het tu-noord gebied te hoeven doen.rechts afslaande auto's naar julianalaan-west zien fietsers niet

Fietser vogelvrij verklaard op Michiel de Ruyterweg
3 oktober 2008

De gemeente verzuimt maatregelen te nemen om de onveilige verkeerssituatie Michiel de Ruyterweg aan te pakken. Op 4 juni 2008 hebben wij de gemeente al gewezen op de gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers. Een soepele doorstroming van het autoverkeer wordt belangrijker gevonden dan de veiligheid van onze (school)kinderen en studenten. Zie hier een foto van één van de gevaarlijke plekken. Onduidelijke bewijzering, een verwarrend dubbel fietspad en niet-werkende verkeerslichten. Met de donkere en natte dagen op komst wordt die situatie alleen maar onveiliger. Update 5-12-2008: Inmiddels is de oude situatie hersteld en zijn de verkeerslichten weer in werking gesteld.

Wachten op oordeel rechter
26 september 2008


uitspraak bestemmingsplan
tu-noord verwacht eind april 2009

De gemeenteraad heeft besloten de voorbereidingen te treffen voor een m.e.r., maar laat het aan de rechter over of dit daadwerkelijk uitgevoerd moet worden of dat een m.e.r. toch niet nodig is. Het negatieve m.e.r-beoordelingsbesluit van April 2008 wordt niet herzien. De gemeente legt daarmee het deskundigenadvies naast zich neer en hoopt alsnog haar gelijk te halen met het hanteren van woningequivalenten. Lees hier het artikel in het AD. Onze vereniging heeft de volgende inspraaksnotitie ingebracht in deze Raadsvergadering, zie ook onze extra nieuwsbrief.5000 extra woningen
19 september 2008
Lees hier het artikel in het AD over het conflict tussen bewoners en gemeente.

Inspraak Delftse burgers wordt moeilijker gemaakt
16 september 2008
Er ligt een voorstel om de inspraak van burgers in de gemeente Delft bij de commissie- en raadsvergaderingen te beperken. Zie hier het artikel in het AD. Update 18-09-2008: dit voorstel is door de politieke partijen afgewezen. Direct inspreken bij de vergadering blijft mogelijk.

Open brief aan DUWO en TU-Delft
15 september 2008
Naar aanleiding van de berichtgeving in het AD heeft de belangenvereniging een open brief naar het bestuur van de woningbouwvereniging DUWO en het bestuur van de TU-Delft verstuurd.

Bomenkap
14 september 2008
Er is in de stadskrant opnieuw de aanvraag voor de kap van alle 43 bomen op de Michiel de Ruyterweg gepubliceerd. Dit ten behoeve van het tramtracé (in 2013?).
De gekapte bomen worden herplant. De vroege kap roept bij ons vragen op, die wij in bijgaande zienswijze hebben samengevat.

Nieuwsbrief belangenvereniging
11 september 2008
In deze digitale nieuwsbrief die per e-mail aan onze leden is verstuurd wordt de laatste stand van zaken gegeven over de ontwikkelingen m.e.r. en de verkeerssituatie Julianalaan/Sebastiaansbrug. Zie hier onze inspraakreactie naar de raadscommissie.

Toch milieueffectrapportage voor TU-gebied
3 september 2008
Persbericht Gemeente Delft: Het college vraagt de raad toestemming om de voorbereidingen te starten voor een milieueffectrapport (m.e.r.) voor een nog nader te bepalen gebied in zuidoost Delft. Aanleiding hiervoor is de second opinion die het college heeft laten uitvoeren in opdracht van de raad. Het is nog niet zeker of het TU-Noord gebied onder de m.e.r. zal vallen. In een brief informeert de gemeente de indieners van een zienswijze op het bestemmingsplan tu-midden. Berichtgeving in het AD. 12 september 2008- berichtgeving in het AD.


Zienswijze bouwvergunning kanaalhof
2 september 2008
De belangenvereniging heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot de voorgenomen afgifte van een bouwvergunning voor twee studentenblokken aan de kanaalhof.

Luchtkwaliteit tu-noord slecht
2 september 2008
Ondanks een lichte verbetering van de luchtkwaliteit boven Delft, blijft met name in het tu-noord gebied de luchtkwaliteit problematisch. Dit stelt de gemeente aan de hand van het rapport luchtkwaliteit 2007. Zie het artikel in het AD.

Ombudsman onderzoekt inspraakprocedures
28 augustus 2008
De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar inspraakprocedures bij gemeenten. De Ombudsman ontvangt regelmatig klachten van gefrustreerde burgers, die het idee hebben dat hun mening er niet toe doet of niet eens gevraagd wordt. Burgers klagen dat de inspraakprocedure een soort verplichte oefening lijkt, en niet daadwerkelijk op hun betrokkenheid is gericht. De totstandkoming van het bestemmingsplan TU-Noord in 2007 is hier een goed voorbeeld van, alle punten van onze zienswijzen zijn afgewezen. Zie de tekst van het artikel hier.

Kwaliteitsvisie buitenruimte tu-noord
11 augustus 2008
Op 15 juli j.l. heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in het buurthuis. Op deze avond is de kwaliteitsvisie buitenruimte tu-noord gepresenteerd. Dit is een in opdracht van de gemeente door het architectenburo Sant en Co. uitgewerkt plan voor het toekomstige tu-noord gebied. Op www.gemeentedelft.info staan de voorlichtingspanelen gepubliceerd die door de gemeente gebruikt zijn op deze informatieavond. Zie hier paneel 1-3 en hier paneel 4-5. Het is positief dat de gemeente met dit plan voorwaarden wil stellen aan de inrichting van het gebied en dit niet alleen aan de projectontwikkelaars wil overlaten. -update 05-09-2008: het college heeft de kwaliteitsvisie buitenruimte tu-noord vastgesteld en de wethouder het mandaat gegeven om deze namens de gemeente te tekenen. Het plan wordt nu 'kwaliteitsplan openbare ruimte' genoemd en zal nog door de 'partners' worden ondertekend. Het volledige plan met voorwoord van de wethouder is hier te downloaden (91 Mb).


Tractoren uit de stad !
6 augustus 2008

In het artikel van leefbaar delft wordt aandacht besteed aan het verschijnsel van zware tractoren in de stad. Daaraan zouden wij willen toevoegen dat behalve de onveiligheid, deze tractoren in onze wijk erg veel geluidsoverlast veroorzaken. Wij merken dat het gebruik van tractoren toeneemt. De tractoren worden o.a. ingezet voor het transport van de marktkramen van en naar de opslagplaats aan de Rotterdamse weg.

Opschorting herinrichting Julianalaan
28 juli 2008
De herinrichting Julianalaan is tijdelijk stopgezet vanwege een gevaarlijke situatie die ontstond toen de nieuwe inrichting opengesteld werd. Wij begrijpen de maatregel en hopen dat na de bouwvak snel een aanpassing komt. Lees de brief van de gemeente.  
9 augustus 2008 - berichtgeving in de Delft op Zondag
4 augustus 2008 - berichtgeving in het AD

Huisvesting bouwkunde

23 juli 2008
De faculteit bouwkunde krijgt een tijdelijke huisvesting in het voormalige hoofdgebouw aan de Julianalaan. Meer informatie hierover is te lezen op hun website of hun presentatie. De faculteit heeft een e-mail en telefoonnummer (015-2784261) voor dringende vragen.

Uitstel beslissing bezwaarschrift
11 juli 2008
de gemeente heeft uitstel aangevraagd om ons bezwaarschrift aangaande de m.e.r.-beoordeling te beantwoorden. Dit zal na het zomerreces plaatsvinden.

Herinrichting Julianalaan-West
2 juli 2008
De werkzaamheden voor de voorlopige herinrichting tot 30-km zone van de Julianalaan-West zijn van start gaat. De Belangenvereniging TU Noord en de bewoners van de Julianalaan-West enorm blij zijn met deze ontwikkeling. Zie de brief aan de bewoners.

M.e.r.-beoordeling
25 juni 2008
De Belangenvereniging TU Noord heeft bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit om geen m.e.r. procedure te volgen voor het gebied TU/TNO en gedeeltelijk Schieoevers. Lees het bezwaar.

10 juni 2008 - Jubileum
de Belangenvereniging TU Noord is vandaag 5 jaar geleden opgericht. In de 5 jaar is de belangenvereniging gegroeid in aantal leden, meer dan 100, en ook als organisatie. De komende jaren worden belangrijk vanwege de beroepsprocedure bij de Raad van State en onze zienswijzen en bezwaren tegen onder andere het bestemmingsplan TU-Midden. Door regelmatig in te spreken en met de politieke partijen en andere belanghebbenden te overleggen zullen wij waar nodig invloed uitoefenen.

Gevaarlijke verkeersituatie
4 juni 2008
Brief aan de gemeente over de gevaarlijke verkeersituatie bij de Sebastiaansbrug/Michiel de Ruyterweg. Onze voorzitter heeft op tv-west een interview gegeven, zie hier het televisieoptreden.

Tijdelijke inrichting sebastiaansbrug
30 mei 2008

Brief van de Gemeente Delft aan de Belangenvereniging over inrichting St. Sebastiaansbrug

Voor leden van de belangenvereniging TU Noord zijn buttons beschikbaar. U kunt ze aanvragen bij het secretariaat (zolang de voorraad strekt).

Lees onze nieuwsbrief van maart 2008.

TU Noord heeft een blog met veel informatie rondom TU Noord:
http://tu-noord.blogspot.com

overzicht bomenkap in TU Noord in Google Earth - kmz bestand (maart 2007). bestand eerst opslaan als bomenkap_tu_noord.kmz (met de rechter muisknop)

meer informatie in het archief >>

opgericht 10 juni 2003 - Meld u aan als lid of schrijf huisgenoot-leden in.