Reactie van de belangenvereniging op de ontwerp startvergunning voor geothermie Delft

De belangenvereniging staat over het algemeen positief tegenover aardwarmtetoepassing, maar heeft nog zorgen en vragen, met name over mogelijke negatieve effecten op de omgeving. Met onze zienswijze reageren we op de ontwerpstartvergunning van het ministerie van EZK. We pleiten voor volledige openheid over het project en de mogelijke effecten ervan. Er zijn zorgen over seismische bevingen, met name omdat het project in een dichtbevolkt gebied ligt. De belangenvereniging vraagt om monitoring van schade en een adequate schaderegeling. Er zijn ook vragen over de integriteit van de afsluitende laag en mogelijke stromingen naar ondiepere lagen. We vragen om duidelijkheid over het proces bij incidenten of tegenvallers en wie er verantwoordelijk is voor compensatie van eventuele schade aan woningen. We pleiten voor een heldere route naar schadevergoeding voor bewoners. Er zijn vragen over de continuïteit van warmtelevering in geval van onderbreking van de aardwarmtewinning en de beschikbaarheid van back-ups. Ook is er in de reactie aandacht voor het gebruik van hulpstoffen in de vloeistofstroom ter voorkoming van corrosie. Tot slot vraagt de belangenvereniging om verdere dialoog en antwoorden op onze vragen, grondige beoordeling van ingebrachte punten en aanpassingen aan de startvergunning om onaanvaardbare gebreken te vermijden.