Kort verslag behandeling Nota Groen dd 21 feb

De behandeling van de Nota Groen in de raad leverde veel discussie op. Al in het voortraject is door veel organisaties inbreng geleverd om de nota concreter en ‘groener’ te krijgen. Ook de Belangenverenging TU Noord heeft veel inbreng geleverd, ambtelijk, via inspraak en politiek via fracties. Veel ingebrachte punten kwamen op een of andere wijze terug, wat beslist positief is te noemen. De Nota Groen is op onderdelen aangescherpt en concreter gemaakt. Vanuit de raad kwam een drietal moties over een betere afweging van het belang van groen bij bouwplannen, over tijdelijke natuur en over de mogelijkheid om o.a. bewoners meer te betrekken bij groene initiatieven en beheer. De moties kregen alle een meerderheid en zijn met enkele kleine aanpassingen overgenomen door het College van B&W, deels door een verdere aanscherping van de Nota Groen, deels door verdere initiatieven, bijv. over tijdelijk groen, in de raadscommissie verder uit te werken.
Punten die door ons zijn ingebracht en (deels) verwerkt zijn, zijn:
– Betere borging belang groen bij ruimtelijke plannen en bouwplannen, met betere verantwoording
– Uitwerken van de mogelijkheden voor tijdelijke natuur en deze stimuleren
– Betere rapportage en verantwoording over de resultaten van het nieuwe groenbeleid.
– In een volgende vergadering wordt meer verantwoording afgelegd over de besteding van de ecologiereserve; het potje met compensatiegeld voor bouwen in het groen.
Opvallend was de brede steun voor de moties ook in de coalitie en het tegen alle moties stemmen door coalitiepartner PvdA. In het debat over rood en groen heeft deze partij dus duidelijk (rode) kleur bekend!
De Nota Groen en het Uitvoeringsprogramma zijn uiteindelijk een stuk groener vastgesteld dan een half jaar geleden begonnen. Gelet op de discussies over verschillende onderwerpen liggen er in de uitwerking nog belangrijke opgaven: zie de moties hierover.
Geen eindpunt dus, maar een nieuw begin!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *